Patienters synpunkter ska bättre tas tillvara

Pressmeddelande 2017-03-29

Patienters synpunkter ska på ett mer systematiskt sätt bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling.

Det är resultatet av en utredning som landstingsstyrelsen godkände på onsdagen.

Hälso- och sjukvården möter dagligen invånare som har synpunkter på den vård som bedrivs. Patientnämnden, en fristående och opartisk del av landstinget som stödjer och hjälper enskilda patienter, tar emot cirka 700 synpunkter per år. Dessa synpunkter kan ge landstinget en stor kunskap om vad som kan göras bättre inom vården.

För att bättre ta tillvara patienternas erfarenheter har gemensamma rutiner för hantering av patientnämndsärenden tagits fram. En analysgrupp som ska analysera inkomna synpunkter och ge förslag till förbättringar ska också tillsättas. Detta görs för att invånarnas synpunkter ska tas tillvara på ett mer systematiskt sätt och därigenom kunna bidra till utveckling.

Gemensamt ramverk för patientjournal på nätet

Alla landsting ska ha samma grundläggande regelverk när det gäller patientjournal på nätet. Därför har Inera AB som på regionernas och landstingens uppdrag utvecklat tjänsten Journalen tagit fram ett ramverk, som består av en målbild och gemensamma principer för hur journalinformationen ska göras tillgänglig för invånare.

Målbilden är att alla invånare 2020 ska ha tillgång till all information om sig själv som dokumenterats i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård och vårdnadshavare ska ha tillgång till barns information till det att barnet fyller 13 år.

Det nya ramverket innebär att invånare som har en e-legitimation kommer att komma åt tjänsten från 16 års ålder, till skillnad från tidigare 18 års ålder. Praxis i stora delar av hälso- och sjukvården är att unga från ungefär 13-15 års ålder kan hantera sina egna ärenden och kan behöva få sin integritet skyddad. Även Datainspektionen har bedömt att barn från ungefär 15 år själva kan råda över frågor om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling.

Det nya ramverket innebär också att informationen ska kunna läsas direkt när den är införd i journalen.

Landstingsstyrelsen beslöt på onsdagen att Landstinget i Kalmar län ska följa ramverket.

Barnmorskesituationen ser olika ut i länet

Bemanningssituationen när det gäller barnmorskor ser olika ut i länet. Det framgick av hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmbergs redovisning efter en skrivelse med frågor från Alliansen.

Länssjukhuset i Kalmar har i dag en högre bemanning än budget både vad gäller mödrahälsovården, specialistmödravården och förlossnings- och BB-verksamheten. Pensionsavgångar i Kalmar under de kommande fem åren balanseras också med den utbildningssatsning landstinget gjort.

Däremot är situationen mer bekymmersam vid kvinnokliniken i Västervik både när det gäller mödrahälsovården och förlossningsverksamheten där det saknas personal, beroende på föräldraledigheter, studier och tjänstledigheter. Situationen löses med barnmorskor från hyrbolag, pensionärer som går in och jobbar och extraturer. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att rekrytera nyutexaminerade barnmorskor till Västerviks sjukhus.

Beslut i korthet

  • Avgångssamtal är ett sätt att få fram varför medarbetare väljer att sluta sin anställning och att hitta eventuella förbättringsområden. Landstingsstyrelsen beslutade efter en motion från Pierre Edström (L) att befintliga avgångssamtal ska kompletteras med en enkät för att mer systematiskt summera och analysera orsaker till varför medarbetare väljer att sluta. En gång per år ska avgångsenkätens resultat följas upp och redovisas för personaldelegationen.

Motioner

Två motioner behandlades vid landstingsstyrelsen, de går nu vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.

  • Landstingsstyrelsen ställer sig positiv till Gudrun Brunegårds (KD) motion som föreslår att pröva att organisatoriskt koppla skolsköterskor och skolläkare till landstinget för att få ett helhetsperspektiv kring elevers fysiska, psykiska och psykosociala hälsa. Landstingsdirektören får i uppdrag att undersöka förutsättningarna i samverkan med länets kommuner.
  • I en motion föreslår Malin Sjölander (M) att Kalmar län ska utreda möjligheten att införa ett arbetssätt kring prostatacancer som innebär att män i utvalda åldersgrupper ska informeras och ges möjlighet till ett PSA-test, ett blodprov för att undersöka prostatan. Landstingsstyrelsen hänvisar till Socialstyrelsens pågående arbete med att ta fram rekommendationer kring screening med PSA-prov och övriga diagnostiska tester som förväntas vara klar sommaren 2017.