Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Lex Maria 2017-03-06

Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall kort tid efter ett akutbesök.

Fallet gäller en 58-årig man som sökte akut på grund av svimning. Efter bedömning med undersökning, blodprover och EKG fick han återvända hem. Svimningen bedömdes ha orsakats av ett beskedligt blodtrycksfall i samband med att mannen rest sig från sittande läge.

Kort härefter drabbades han emellertid på nytt av plötslig medvetandeförlust och avlider sannolikt till följd av återkommande allvarlig hjärtrytmrubbning.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare
073-142 87 40

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.