Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Lex Maria 2017-06-05

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett dödsfall.

Fallet gäller en 93 år gammal kvinna som kom till sjukhuset efter att ha fallit. Röntgen konstaterade en höftledsfraktur och beslut togs om operation.

Tekniska svårigheter tillstötte under operationen varvid operationstiden förlängdes. Den initialt lagda ryggbedövning var otillräcklig för den förlängda operationstiden varför patient fick sövas. I samband med detta avled patienten.

Det kan inte uteslutas att den förlängda operationstiden i kombination med sövning bidrog till dödsfallet.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare
0480-816 33

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.