Lex Maria-anmälan efter dödsfall

Lex Maria 2017-11-03

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en äldre kvinna avlidit efter en operation.

Fallet gäller en drygt 90-årig kvinna som kom till sjukhuset efter att ha ramlat i hemmet. En höftfraktur konstaterades och patienten opererades följande dag. Operationen var komplikationsfri. Patient fick under och efter ingreppet stora mängder vätska, som inte stod i proportion till ålder, vikt och ingreppets karaktär. Trots påpekanden från övrig personal ändrades inte ordinationerna. Efter cirkulationssvikt utvecklade patienten ett lungödem, försämrades och avled följande dag.

Det kan inte uteslutas att de stora mängderna vätska i samband med operation bidrog till patientens död.

I samband med lex Maria-anmälan har också en anmälan enligt patientsäkerhetslagen gjorts till IVO då den hyrläkare som var inblandad i händelsen bedöms vara en risk för patientsäkerheten.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.