Lex Maria-anmälan efter försenad diagnos

Lex Maria 2017-12-15

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en sen diagnos av en utbredd cancer.

Fallet gäller en 86-årig man som hade besvär av smärta i bröstkorgen och träffade flera olika läkare på hälsocentralen. Han blev senare inlagd på sjukhus där en begränsad utredning gjordes och man bedömde att smärtor sannolikt orsakades av muskelinflammation.

Kortisonbehandling påbörjades och han remitterades till hälsocentralen för fortsatt uppföljning. Behandlingen gav viss förbättring men det var fortsatta smärtor och avvikande prover som inte föranledde utredning förrän drygt tre månader senare. Det påvisades då utbredda cancerförändringar i levern och bröstkorgen. Han avled kort därefter.

Det bedöms inte att sjukdomen gick att bota även om rätt diagnos ställts tidigare. Fördröjning har dock medfört ett betydande lidande och att adekvat symtomlindrande behandling och information till patient och närstående har kommit mycket sent i förloppet.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.