Lex Maria-anmälan efter missat läge på tand

Lex Maria 2017-12-21

Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett missat felläge på en permanent tand.

Fallet gäller en permanent hörntand som låg i ett avvikande läge och därför inte bröt fram. Mjölktanden satt kvar vilket missades vid undersökning och diagnosen blev försenad. Granntandens rot blev skadad av den permanenta hörntanden. Mjölktanden kommer att ersättas med hjälp av tandställning eller implantat i framtiden.

För att förhindra att diagnostiken missas i fortsättningen kommer det att införas en påminnelse i journalen vid aktuell ålder. Dessutom uppmärksammas de befintliga rutinerna samt säkerställs att tandläkare kontrollerar barn i aktuell ålder.

Mer information

Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef
0480-842 12

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.