Hög patientsäkerhet i landstinget

Pressmeddelande 2018-06-18

Landstinget i Kalmar län är ett av dem i landet med den allra högsta patientsäkerheten.

Det visar världens största granskning skador i vården. Drygt 77 000 journaler vid de svenska sjukhusen har gåtts igenom under 2013-2017.

I Kalmar län är det knappt 3 400 journaler som granskats under de fem åren. Antalet undvikbara skador har närmast halverats under denna tid, från 5,8 procent per vårdtillfälle 2013 till 3,2 procent 2017, vilket är den näst lägsta siffran i landet efter Halland.

Av rapporten framgår att antalet utlokaliserade patienter, d v s patienter som på grund av brist på vårdplats flyttas till en klinik/avdelning som normalt inte tar emot denna typ av patienter, har blivit fler. Något som ökar risken för att drabbas av en vårdskada. Landstinget i Kalmar län tillhör ett av de landsting i landet som har en låg andel utlokaliserade patienter. Siffran för 2017 var 2,6 procent, dock en ökning i jämförelse med föregående år.

Fakta/Vårdskada

De skador som ingår i begreppet vårdskada är vårdrelaterade infektioner, kirurgiska skador, blåsöverfyllnad, läkemedelsrelaterade skador, trycksår, fallskada, svikt i vitala organ, postpartum/obstetrisk skada, neurologisk skada och andra typer av skador.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare, Oskarshamns sjukhus
0491-782 717