Lex Maria-anmälan efter fördröjd behandling

Lex Maria 2018-07-13

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd behandling av en hjärnblödning.

Fallet gäller en patient i 70-årsåldern som efter plötsligt uppkommen huvudvärk, yrsel och svindel sökte sig till medicinakuten på Oskarshamns sjukhus.

Patienten var sedan tidigare insatt på Waran, ett blodförtunnande läkemedel som kan bidra till eller förvärra eventuella pågående blödningar, och patienten undersöktes på grund av sina neurologiska symtom med skiktröntgen av hjärnan. Undersökningen visade en pågående blödning men fyndet misstolkades och först efter några timmars fördröjning inleddes en behandling för att minska effekterna av det blodförtunnande läkemedlet. Patienten är efter en akutoperation i Linköping tills dagens datum fortfarande inte helt återställd.

Handläggningen på medicinkliniken på Oskarshamns sjukhus har utsatt patienten för allvarliga risker och eventuellt bidragit till en förlängd återhämtning samt en allvarlig vårdskada.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.