Avgiftsfria sommarresor för ungdomar

Pressmeddelande 2018-05-09

I år kan länets sommarlovslediga ungdomar som gått ut årskurs 6, 7, 8, 9 och årskurs 1 och 2 på gymnasiet resa gratis med Kalmar Länstrafik.

Det är regeringen som har föreslagit ett statligt stöd för att finansiera fria resor med buss och tåg för skolungdomar. Landstingsstyrelsen sa på onsdagen ja till att genomföra det i Kalmar län under perioden 15 juni-15 augusti och ansöka hos Trafikverket om bidrag.

Erbjudandet om avgiftsfria sommarlovsresor med den ordinarie kollektivtrafiken gäller också asylsökande ungdomar och ungdomar med färdtjänsttillstånd och deras ledsagare i den aktuella åldersgruppen.

Ungdomar med färdtjänsttillstånd får därutöver möjlighet att resa avgiftsfritt med specialfordon en gång per vecka om de inte har förmåga att nyttja den ordinarie kollektivtrafiken.

För de ungdomar som inte omfattas av erbjudandet finns i sommar som vanligt Kalmar Länstrafiks sommarperiod som erbjuder resor till ett lägre pris under två månader.

Kalmar Länstrafik ansvarar för distribution av sommarlovskorten till de folkbokförda ungdomarna i de aktuella åldersgrupperna, vilket i huvudsak kommer göras med hjälp av länets skolor.

Av regeringens totala satsning på 350 miljoner för avgiftsfria sommarresor för ungdomar är 8,3 miljoner avsatta till Kalmar län. Förslaget ska inte medföra några extra kostnader för landstinget.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot att de avgiftsfria resorna också skulle gälla asylsökande ungdomar.

Avgift för digitala vårdkontakter i alla landsting/regioner

Landstinget ställer sig bakom en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om en lägsta avgift på 100 kronor för digitala vårdkontakter i primärvården.

Bakgrunden till rekommendationen är att aktörer som har vårdavtal i landsting där det inte tagits ut någon avgift för digitala vårdkontakter har fått människor i andra landsting att vända sig dit. SKL konstaterar att det med avgiftsfrihet finns en risk för ökad konsumtion av vård som inte är helt motiverad av medicinska skäl.

Landstinget i Kalmar län har en patientavgift på 200 kronor och tillämpar därför i praktiken redan rekommendationen.

Enhetlig avgift för transport av avliden

Från den 1 juli i år kommer landstinget att införa en enhetlig avgift för transport av avliden mellan hemmet och bårhus. Avgiften kommer att bli 1 500 kronor oavsett hur lång transporten är. Tidigare har dödsboet fått betala den faktiska kostnaden för transporten.

Avgiftsförändringen beräknas leda till en kostnadsökning för landstinget på knappt en miljon om året.

Landstingsfullmäktige tar i slutet av maj definitivt beslut om förändringen. Bakgrunden till den nya avgiften är bland annat ett medborgarförslag från 2016.

Kulturplan Kalmar län 2022

"Kultur att växa i" är namnet på den kulturplan för länet som efter behandling i landstingsstyrelsen nu går vidare till landstingsfullmäktige för beslut. Planen beskriver hur Landstinget i Kalmar län vill satsa på regional kulturverksamhet genom prioriteringar av statligt och regionalt stöd.

Kulturen ska fungera som en utvecklande kraft i hela länet. Landstinget i Kalmar län prioriterar de regionala verksam­heternas engagemang och närvaro i alla länets kommuner. Utvecklingen av den regionala kulturella infrastrukturen ska stärkas ytterligare med nya arbetssätt och samverkan.

Kulturen ska spegla, företräda och möta alla olika människor. Kulturen ska vara fysiskt och digitalt tillgänglig och tillmötesgå olika publikgrupper och skapa mångfald i innehåll och hos publiken.

Att konstnärer bor och verkar på en plats gör att fler perspektiv tillförs lokalsamhället. Landstinget i Kalmar län ska arbeta tvärpolitiskt med näring, kultur och besöksnäring vid utveckling av kulturella kreativa företag.

Sverigedemokraterna reserverade sig till förmån för ett förslag att återremittera kulturplanen till bildnings- och kulturförvaltningen med uppdrag att ta fram ett förslag med större fokus på det svenska kulturarvet.

Medborgarförslag om höjd avgift

Landstinget har tecknat en överenskommelse med länets kommuner om samverkan då patienter skrivs ut efter att ha varit inlagda på sjukhus. Målet är att den enskilde så snart som möjligt ska kunna skrivas ut till öppen hälso- och sjukvård eller socialtjänst när inte sjukhusets resurser längre behövs. Målet är noll utskrivningsklara dagar.

Det svaret ges på ett medborgarförslag om att höja kommunernas avgift för vårdplats på sjukhus för att på det sättet frigöra vårdplats.

I svaret pekas också på att ersättningsnivåerna om man är kvar fler dagar än nödvändigt är reglerat i överenskommelsen.

Medborgarförslaget går vidare till landstingsfullmäktige för beslut.

Motion om ambulanshelikopter

Frågan om att starta en gemensam ambulanshelikopterverksamhet i sydöstra sjukvårdsregionen (Region Jönköpings län, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar län) kommer att tas upp i sjukvårdsregionens samverkansnämnd av landstingets ledamöter. Utvecklingen på nationell nivå kommer också att följas av landstingets ledamöter i Svenskt ambulansflyg, ett kommunalförbund som 2021 beräknas ha sex flygplan i drift för ambulansflyg.

Det framgår av svaret på en motion från Gudrun Brunegård (KD). Motionen och svaret går nu vidare till landstingsfullmäktige.