Delårsrapport pekar mot nollresultat

Pressmeddelande 2018-06-12

Landstinget beräknas göra ett nollresultat för 2018. Det framgår av delårsrapporten efter årets första fyra månader.

Prognosen är en avvikelse mot budgeten med 151 miljoner kronor, vilket är i paritet med tidigare prognoser i år.

På kostnadssidan drar verksamheten över sina budgetar med totalt 284 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka knappt 230 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott.

Kostnadsutvecklingen har varit hög under inledning av 2018. I april låg nettokostnadsökningen på 10,8 procent och årsprognosen pekar på 4,9 procent. Det är avsevärt över riktvärdet på 2,8 procent om man ska nå landstingets finansiella mål om två procent överskott på skatteintäkter och statsbidrag. Till viss del förklaras nettokostnadsutvecklingen av tillfälliga effekter, som klingar av över året. Detta till exempel på grund av att lönerevision och vissa pensionsberäkningar blivit klara tidigare i år. Fokus är fortsatt att minska kostnadsutvecklingen inom samtliga förvaltningar genom effektiviseringar och åtgärder.

Då landstinget står inför en period med höga investeringskostnader – 600-700 miljoner årligen - är det viktigt att hålla igen på nettokostnadsutvecklingen så att målet om två procents överskott nås. Det är detta överskott som gör att landstinget kan bygga nya vårdlokaler utan att låna.

Delårsrapporten ger också en beskrivning av pågående arbete och verksamhetsresultat inom ett flertal områden. Exempelvis framgår hur tillgängligheten ser ut inom olika verksamheter i vården, hur vården förhåller sig till uppsatta mål när det gäller trycksår, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning. Men också utfall när det gäller kollektivtrafiken och olika miljömål redovisas.

Fortsatt ökning av kostnader för hyrbolag

Landstingets kostnader för bemanningsbolag fortsatte att öka under maj.

Det framgick av den redovisning HR-direktör Peter Rydasp höll för landstingsstyrelsen på tisdagen. Kostnaderna ökar både när det gäller läkare och övriga yrkeskategorier. Till och med maj rör det sig om en ökning på 21 miljoner under perioden i jämförelse med 2017, men jämför man mot 2016 är det endast en ökning på 7 miljoner.

Totalt till och med maj har landstinget haft kostnader på drygt 72 miljoner för bemanningspersonal, för läkare rör det sig om 51,6 miljoner och för övrig personal 19,6.

I samband med redovisningen under rubriken En av Sveriges bästa arbetsplatser gjorde också cheferna för vårdförvaltningarna en avstämning av personalläget inför sommaren.

Även om planeringsarbetet har varit svårt står det nu klart att samtliga akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och förlossningsenheter vid sjukhusen kommer att hållas öppna hela sommaren. Samtidigt sker det dagliga avstämningar på samtliga tre sjukhus. Efter sommaren kommer arbetsgivaren tillsammans med de fackliga organisationerna att diskutera förutsättningar inför nästa sommar.