Ekonomisk prognos på 125 miljoner

Pressmeddelande 2017-09-05

Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 125 miljoner kronor i år. Det framgår av månadsrapporten efter juli.

Den ekonomiska bilden har förbättrats med 75 miljoner kronor sedan delårsrapporten efter april, en avvikelse mot budget på 20 miljoner. Huvudsakliga förklaringar är en högre avkastning på pensionskapitalet men också lägre kostnader för personal och läkemedel. Landstinget i Kalmar län är ett av tre landsting i landet som lyckats minska kostnaderna för bemanningsbolaget. För helåret beräknas minskningen till 22 miljoner kronor.

På kostnadssidan beräknas verksamheten dra över sina budgetar med totalt 212 miljoner, vilket dock är 19 miljoner lägre än i prognosen efter delårsbokslutet. Den största förbättringen på drygt 16 miljoner har hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger gjort. Avvikelsen mot budget beräknas till 170 miljoner kronor. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott.

Det som är avgörande för om budgetmålet ska nås eller inte är kostnadsutvecklingen. Prognosen är nu lägre än tidigare, men ändå något för högt. För att nå resultatmålet tillåts nettokostnadsutvecklingen ligga på högst 3,4 procent. Prognosen pekar på 3,7 procent.

I stort fungerade vården under sommaren väl

I stort har hälso- och sjukvården i länet fungerat väl sommaren 2017. Det framgick av landstingsdirektör Krister Björkegrens redovisning inför landstingsstyrelsen på tisdagen.

Trots sommaranpassning av verksamheten har varken överbeläggningar eller utlokaliseringar av patienter till andra avdelningar inom sjukhusen totalt sett ökat utan tvärtom minskat något i förhållande till förra sommaren. Landstinget i Kalmar län har under en lång tid varit ett av de landsting i landet med lägst överbeläggning. Överbeläggningarna låg på 2,3 procent under juni-juli mot 2,4 procent samma period förra året, antalet utlokaliserade patienter var 0,5 procent jämfört med 0,7 förra året.

Samtidigt finns det verksamheter som haft det ansträngt, antingen av bemanningsskäl eller för att det varit ett högre söktryck mot just den verksamheten. Exempelvis gäller detta intensivvårdsavdelningen vid Oskarshamns sjukhus som höll stängt två veckor under sommaren på grund av bemanningsproblem. Även andra enheter har tillfälligt dragit ned eller slagits samman under semesterperioden.

Uppföljning av sommaren görs med de fackliga organisationerna och inom verksamheterna pågår utvärdering som ska ligga till grund för planeringen av sommaren 2018.

Köfri vård

69 procent fick i juli komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 86 procent fick vänta högst 60 dagar på behandling/operation. Det framgick av redovisningen av tillgängligheten inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen inför landstingsstyrelsen på tisdagen.

Samtliga akutmottagningar i länet noterade bättre tillgänglighet i augusti. I Oskarshamn var 94 procent av patienterna klara inom fyra timmar, i Västervik 88 procent och i Kalmar 75 procent.

Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin försämrades i juli efter att ha hållit en hög nivå under både maj och juni. I juli fick 70 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar. I maj och juni var motsvarande siffror över 90 procent. Under juli gick det heller inte att leva upp till kravet om fördjupad utredning/behandling inom 30 dagar. De fyra patienter det handlade om fick vänta längre än 30 dagar.

När det gäller tillgängligheten till vuxenpsykiatrin fick omkring 80 procent av patienter tid inom 60 dagar i juli.

Inom primärvården pågår flera åtgärder för att förbättra tillgängligheten per telefon till 1177 Vårdguiden som försämrats under perioden maj-juli. I juli var den genomsnittliga väntetiden 15,3 minuter, vilket kan jämföras med 10 minuter i januari. Flera åtgärder är dock på gång, det handlar om rekryteringar, att ge möjlighet till nya anställningsformer och nationell samverkan.

Antalet anslutna till e-tjänsterna på 1177.se fortsätter att öka. 1 september var 95 100 länsbor anslutna, en ökning med 13 000 sedan årsskiftet. Antalet inloggningar till e-tjänsterna ökar också kraftigt varje månad. I augusti låg ökningen i jämförelse med samma tidpunkt föregående år på 88 procent. För Journalen, en av e-tjänsterna, noterades 15457 unika inloggningar i augusti.