Ekonomisk prognos pekar på nollresultat

Pressmeddelande 2018-09-19

Den senaste ekonomiska prognosen efter juli månad visar på ett nollresultat för 2018.

Det är en avvikelse mot budgeten med 151 miljoner kronor, vilket är i paritet med tidigare prognoser i år. Det framgick vid en redovisning inför landstingsstyrelsen på onsdagen.

På kostnadssidan drar verksamheterna över sina budgetar med totalt 318 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilken de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka 269 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott liksom Landstingsservice.

Kostnadsutvecklingen har varit hög hittills under 2018. I juli låg nettokostnadsökningen på 7,8 procent och årsprognosen pekar på 5,7 procent. Det är över riktvärdet på 3,4 procent om man ska nå landstingets finansiella mål om två procents överskott på skatteintäkter och statsbidrag.

På intäktssidan ökar de prognosticerade intäkterna avseende Kalmar läns Pensionskapitalförvaltning (KLP) vilket bidrar till att resultatprognosen för 2018 landar på ett nollresultat.

Det pågår en rad åtgärder för att förbättra ekonomin. Det handlar om pågående rekryteringar och arbete med schemaläggningar som ska minska behoven av att hyra in personal från bemanningsbolag. På lite längre sikt är ett bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården, utvecklingen av den nära vården och en ökad digitalisering nycklar till en bättre ekonomi.

Fortsatt ökning av kostnader för hyrbolag

Landstingets kostnader för bemanningsbolag fortsatte att öka under sommarmånaderna juni-augusti. Framför allt är det hyrkostnaderna vid länets sjukhus som stigit. Till och med augusti var kostnaden 64,7 miljoner kronor, en kraftig ökning i jämförelse med föregående år vid samma tid. Hyrkostnaderna vid hälsocentralerna inom primärvården håller sig på ungefär samma nivå som 2017 – 37,8 miljoner. Psykiatrin ligger över föregående år med 33,2 miljoner.

Totalt till och med augusti har landstinget haft kostnader på 135,7 miljoner kronor för bemanningsbolag.

Allt kortare väntan för utskrivningsklara

Samverkan mellan landstinget och länets kommuner vid utskrivning från sjukhusen fortsätter att förbättras.

I juni var det elva av länet kommuner som hade utskrivningsklara patienter på sjukhus mindre än en dag i genomsnitt. Det ska jämföras med januari i år då det bara var sex kommuner som låg under ett genomsnitt på en dag.

Allt fler invånare besöker 1177.se. Det visar den senaste statistiken. I augusti 2018 redovisas en ökning med 34 procent jämfört med augusti 2017. Också användandet av e-tjänster på 1177.se ökar. Inloggningar till Journalen ökade exempelvis med 73 procent i förhållande till förra året. Totalt gjordes 26 743 inloggningar i Journalen under maj.

1177 Vårdguiden på telefon har under sommaren haft svårt att klara målet om att besvara samtalen inom nio minuter. Också genomsnittsväntetiden har varit längre under juni-augusti i en jämförelse med samma period förra året. Det är dock i paritet med väntetiderna i övriga landet.

86 procent fick i juni komma till en läkare inom sju dagar i primärvården, vilket är liten förbättring jämfört med föregående månader. Tillgängligheten till primärvårdens barn- och ungdomshälsa har förbättrats, väntetiden i juli var i genomsnitt 12 dagar från anmälan till nybesök.

Andelen patienter klara inom fyra timmar vid länets akutmottagningar har hållit sig stabil under sommaren. Vid Oskarshamns sjukhus var 90 procent av samtliga patienter klara inom fyra timmar i augusti, vid Västerviks sjukhus 85 procent och vid Länssjukhuset i Kalmar på 69 procent.

När det gäller tillgängligheten till specialist på länet sjukhus fick 73 procent i juli besöka en mottagning inom 60 dagar och 79 procent fick operation/behandling inom 60 dagar.

Till barn- och ungdomspsykiatrin i länet fick i juli 69 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar, målet är att 90 procent ska få tid. 55 procent fick tid till fördjupad utredning eller behandling inom 30 dagar, där målet är 80 procent.

Inom vuxenpsykiatrin fick 90 procent i juli tid till besök inom 60 dagar.