Fler unga kan läsa sin journal

Pressmeddelande 2017-10-26

Från 1 november är det möjligt för alla som fyllt 16 år att läsa delar av sin journal via e-tjänsten Journalen.

Journalen finns tillgänglig som e-tjänst på 1177.se sedan 2015 för invånare i Kalmar län. Ålderssänkningen från 18 till 16 år är första steget i processen att införa ett nationellt ramverk. Landstinget i Kalmar län beslutade för sin del om ramverket i mars och det har tagits fram genom nationell samverkan av Inera tillsammans med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Målet i ramverket är tydligt. Alla invånare från 16 år ska ha tillgång till all information om sig själv som dokumenteras i landstingsfinansierad hälso- och sjukvård och tandvård. Datainspektionen har tidigare bedömt att barn från ungefär 15 år själva kan råda över frågor om sekretess och samtycke till personuppgiftsbehandling. Praxis i stora delar av hälso- och sjukvården utgår också ifrån att unga från ungefär 13-15 års ålder kan hantera sina egna ärenden och kan behöva få sin integritet skyddad. Därför har åldersgränsen för e-tjänsten Journalen nu satts vid 16 år, men för 13–15-åringar kan fortfarande varken vårdnadshavaren eller ungdomen själv komma åt e-tjänsten Journalen med automatik. Det finns dock möjligheter för vårdgivaren att efter en mognadsbedömning låta även den gruppen få tillgång till sin journal, alternativt att ge vårdnadshavaren en förlängd tillgång till barnets journal.

Forskning och utvärderingar visar att de patienter som får tillgång till sina journaler vill veta så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt. När patienterna blir mer pålästa om sin egen hälsa får de en ökad kunskap om sin hälsosituation, ökad kontroll över sin vårdsituation och en ökad upplevelse av delaktighet. Med den nya åldersgränsen får ytterligare en grupp möjlighet att ta del av den nytta som e-tjänsten Journalen ger.

Mer information

Anna Strömblad, kommunikationsdirektör
0480-842 59