Flera insatser för att förbättra tillgängligheten

Pressmeddelande 2018-03-21

Kontinuitet och trygghet spelar stor roll för förbättrad tillgänglighet och under onsdagen fick landstingsstyrelsen en presentation av detta arbete.

Genom fast vårdkontakt skapas delaktighet och en god relation mellan hälso- och sjukvården och patienten. Antalet fasta vårdkontakter ökar under början av 2018 inom både primärvård, specialiserad hälso- och sjukvård samt psykiatri, under januari har nästan en dubblering skett av fasta vårdkontakter och även antalet samordnade individuella planer (SIP) ökar.

När det gäller utskrivningsklara dagar, hur länge en patient som är färdigbehandlad behöver vänta innan den får komma hem, ligger länet bäst i landet under februari. Snittet under februari är 1,62 dagar och varierar från 0,86 (Emmaboda kommun) till 3,55 (Oskarshamns kommun). Inom psykiatrin är motsvarande siffror 1,54 dagar i snitt. När det gäller återinskrivningar, antal personer som oplanerat återinläggs in på sjukhus, fortsätter landstingets arbete för att minska från dagens nivå på omkring 10 procent av vårdtillfällena. Under februari skedde 343 oplanerade återinskrivningar av 3335 vårdtillfällen.

Landstinget arbetar med olika insatser för att invånarna själva ska ha möjlighet att söka råd och stöd via 1177.se. Antalet besök på 1177.se ökar, antal besök under februari 2018 ökade med 27 procent jämfört med februari 2017 och även användningen av invånartjänster på 1177.se fortsätter öka. Idag är 106 600 invånare i länet anslutna till invånartjänsterna och sedan 1 mars är provsvar tillgängliga i journalen som e-tjänst. Även användningen av stöd och behandling ökar inom landstinget, bland annat kognitiv beteendeterapi (KBT) via e-tjänster, där omkring 400 personer påbörjat behandling under 2017.

Varje dag ringer mellan 300 och 500 av länets invånare till 1177 för att få råd till egenvård eller hjälp att hitta rätt i vården. 1177 Vårdguiden på telefon har som mål att besvara inkommande samtal inom 9 minuter. Medan man under 2017, med undantag av sommarmånaderna, nådde målsättningen i ca 50 procent av fallen har statistiken för 2018 visat en nedåtgående trend. Därför har man tagit fram en handlingsplan för hur man ska bemöta utmaningarna och öka tillgängligheten. Insatser som genomförs är bland annat att öka bemanning under helger och att införa mer mobila arbetssätt.

84 procent fick under januari tid till läkarbesök inom sju dagar i primärvården, vilket är oförändrad tillgänglighet jämfört med tidigare. Akutmottagningen i Kalmar noterade en något försämrad tillgänglighet medan mottagningen i Oskarshamn förbättrade tillgängligheten något. I Oskarshamn var 88 procent av patienterna klara inom fyra timmar, i Västervik 85 procent och i Kalmar 70 procent.

72 procent av patienterna fick i januari komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar, 69 procent fick vänta högst 60 dagar på operation/åtgärd. Till barn- och ungdomspsykiatrin i länet fick i december 68 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar och 54 procent tid till fördjupad utredning och behandling.

Befolkningen i Kalmar län fortsätter att ha landets högsta förtroende för hälso- och sjukvården. Det framgår av Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017, som presenterades vid landstingsstyrelsen. 72 procent av de tillfrågade länsborna svarade att de hade högt förtroende för hälso- och sjukvården i länet som helhet. Läs mer om hälso- och sjukvårdsbarometern

Satsningen på seniorkort har fallit väl ut och under februari gjordes 24 000 resor med seniorkort. Upp till 3000 seniorkort har sålts per månad hittills i år. För fjärde året görs Öppna Jämförelser för kollektivtrafik. Beläggningsgraden är som snitt åtta passagerare per avgång och 35 passagerare per avgång för tåg, för tågtrafiken är detta en uppgång. Nöjdheten inom kollektivtrafiken ökar under 2018, både hos allmänheten och resenärer och 84 procent är nöjda med den senaste resan.

Handlingsplan för patientmiljarden

Patientmiljarden samlar insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen inom hälso- och sjukvården. Överenskommelsen för 2018 samlar två utvecklingsområden: förstärkt vårdgaranti i primärvården och förberedelser för införande av patientkontrakt, en modell för att patienter ska känna sig mer delaktiga i sin vård och behandling.

En handlingsplan har tagits fram i samråd med patientnära verksamheter och företrädare för professioner och patienter. Bland de åtgärder som nämns i handlingsplanen finns fortsatt införande av tidbokning via 1177.se, införande av fler videoverktyg för stöd och behandling och införande av patientkontakt inom hela landstinget.

En av Sveriges bästa arbetsplatser

Extra satsningar kommer att göras under 2018 på chefs- och ledarskapet inom landstinget. Bland insatserna kan nämnas kartläggning av chefers arbetsuppgifter och uppdrag för att identifiera uppgifter som kan effektiviseras samt ett nystartat mentorprogram för chefer.

Kostnaderna för bemanningsbolagen minskade för landstinget med åtta procent förra året. Landstinget i Kalmar län var ett av tre landsting i länet som minskade kostnaderna för inhyrd personal. Kostnaderna för inhyrda sjuksköterskor fortsätter däremot att öka i hela landet. Landstingets resultat för februari 2018 visar att kostnaderna för inhyrd personal har ökat med 5,9 miljoner kronor jämfört med samma period 2017. Den ekonomiska prognosen visar dock på att landstinget under året totalt sett kommer minska kostnaderna för inhyrd personal.

Ekonomisk prognos visar på nollresultat

Årets första ekonomiska prognos för helåret 2018 visar på ett nollresultat. I månadsrapporten efter februari månad som presenterades för landstingsstyrelsen på onsdagen framgår att kostnadsutvecklingen den senaste tolvmånadersperioden varit 4,5 procent och bedömningen är att den för helåret hamnar på 4,3 procent. Om landstinget ska nå sitt resultatmål får nettokostnaderna inte öka mer än 2,2 procent.

Det råder dock stor osäkerhet inom flera områden avseende såväl kostnader som intäkter. Det pågår flera åtgärder för att hålla nere nettokostnadsutvecklingen, där det bland annat råder stort fokus på att landstinget ska vara oberoende av bemanningsbolag. Det är dock för tidigt att med säkerhet bedöma effekten på helårsbasis.