Fokus på nära vård och regional utveckling

Pressmeddelande 2018-10-31

Den nära vården och den regionala utvecklingen står i centrum i den första regionplanen för Region Kalmar län.

Vid årsskiftet bildas Region Kalmar län när landstinget och regionförbundet går samman. Det innebär att det regionala utvecklingsansvaret blir ett nytt område vid sidan av hälso- och sjukvården, kollektivtrafiken, utbildningen och kulturen. Det genomsyrar också delar av den första regionplanen för 2019-2021. En rad utredningsuppdrag har fokus på den regionala utvecklingen. Det gäller exempelvis att skapa ett e-hälsokluster i länet, att lyfta fram och sammanföra lokala matproducenter och att få till stånd en gemensam finansieringsmodell för utbyggnad av bredband i länet.

Också infrastrukturfrågor prioriteras tydligt i regionplanen. Det handlar bland annat om att utreda pendeltågstrafik på Stångådalsbanan, att utveckla busstrafik som komplement till tågsystemet, att införa en länsfärdtjänst och att ta fram prioriteringar för att diskutera infrastruktursatsningar med staten. Syftet är att rusta upp och höja standarden främst på järnvägsnätet. Men det gäller också vägar och flygförbindelser till och från Kalmar.

Inriktningen att utveckla den nära vården fortsätter och understryks i planen, dels genom extra ekonomiska satsningar men också genom en tydlig viljeinriktning. Den nära vården ska utgå från patientens individuella behov och förutsättningar. Hälsa ska främjas, liksom den egna kraften och möjligheten för invånaren att själv ta ansvar för delar av sin vård.

Nära vård innebär också en tydlig omställning av hälso- och sjukvården från fokus på sjukhusvård och akutvård, till öppna och nära vårdformer. Det handlar om en förflyttning från sjukhus till primärvård, kommunal hälso- och sjukvård och patientens egna hem, dels en förflyttning inom sjukhusen från vårdavdelning till öppen mottagning. Erfarenheterna från projektet Hemsjukhuset i Borgholm ska föras ut och tas till vara av primärvården i länet. Totalt satsas 23 miljoner kronor på den nära vården inom primärvården.

Den digitala utvecklingen är en av vägarna för att utveckla den nära vården. Det handlar om digitala vårdmöten, webtidbok och 1177 Vårdguiden men också om att bygga upp nya tjänster. En sådan är en virtuell mottagning som pågår som försök. Det är en enhet som erbjuder digitala besök utan en fysisk adress. Annat kan vara digitala hjälpmedel så att patienter med kroniska sjukdomar kan göra egna mätningar i hemmet och sedan skicka till hälso- och sjukvården.

Landstinget ska ha Sveriges bästa tillgänglighet där patienten vet vad nästa steg är och i invånarna ska uppleva att vården finns när de behöver den. Tillgänglighet dygnet runt är en viktig faktor för att skapa trygghet.

Väntetiden när man ringer 1177 ska vara minimal. Det långsiktiga målet sätts till högst fem minuter.

En förstärkt vårdgaranti för primärvården införs 1 januari 2019. Alla som har behov av vård ska få träffa en läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar.

Där väntetiderna är långa ska vårdval införas efter politiskt beslut. Vårdval vid utprovning av hörapparat ska utredas.

Landstingsplanen innehåller totalt 25 olika nya utredningsuppdrag.

Nyheter i landstingsplanen

Landstingsplanen 2019-2021 innehåller verksamhetsförändringar som uppgår till knappt 80 miljoner.

Nedan följer några områden som satsningarna berör.

Hälso- och sjukvården

Cancersjukvården i länet förstärks med 6,7 miljoner kronor årligen. Pengarna ska användas för att fortsätta utveckla arbetssättet med standardiserat vårdförlopp för cancerpatienter.

För att öka attraktiviteten hos Region Kalmar län som arbetsgivare och för att möta framtida personal- och kompetensförsörjning inrättas ytterligare sex AT-läkartjänster med start 2019. Det blir en stegvis kostnadsökning upp till 6,6 miljoner kronor 2021.

Kombinationstjänster där disputerade läkare ska kunna fortsätta med sin forskning samtidigt som de jobbar kliniskt ska inrättas med start 2019. Stegvis kostnadsökning till 1,0 miljoner 2021.

Hälsoval

Hälsoval i Kalmar län som är samlingsnamnet för den offentligt och privat drivna primärvården i länet får en utökning med totalt 23 miljoner kronor 2019. Rollen som nav i samverkan mellan specialistvård på och utanför sjukhus och den kommunala hälso- och sjukvården samt dess omsorg ska stärkas. 15 miljoner ska användas för att de mest sjuka ska få en fast läkarkontakt och en fast vårdkontakt. Handledning av läkarstudenter ska också finansieras med detta anslag.

8 miljoner kronor öronmärks i ett speciellt anslag för ett utökat jouruppdrag inom primärvården. Detta ska göra det möjligt med fler hembesök men också till att vara ett stöd för kommunernas sjuksköterskor och ambulanspersonal.

1177

För att korta väntetiderna till 1177 sjukvårdsrådgivningen under kvällar och helgen avsätts 1,0 miljoner från 2019.

Psykiatrin

Repetetiv transkraniell magnetstimulering rTMS införs som ny metod inom psykiatrin.

för behandling av depression. Till skillnad från elbehandling (ECT) har rTMS inte visat sig ge minnes- och koncentrationssvårigheter under pågående behandling. I regionplanen anslås 1 miljon 2019, 2 miljoner 2020 och 3 miljoner 2021.

Seniorkort i kollektivtrafiken permanentas

Seniorkortet i kollektivtrafiken permanentas från och med årsskiftet för alla pensionärer och personer med sjukersättning. Kostnaden beräknas till 2,7 miljoner kronor. Kortet kostar 100 kronor i månaden och på det kan pensionärer åka gratis under lågtrafik.

Digital utveckling

För att fortsätta digitalisering av hälso- och sjukvården anslås 7,5 miljoner kronor årligen. Digitaliseringen ska leda till ett förändrat fokus från vård på sjukhus till att invånarna själv ska kunna ta ansvar och engagera sig för sin hälsa. De digitala tjänsterna ska vara ett naturligt val i kontakten med Region Kalmar län. Ytterligare 9,7 miljoner går till uppjusteringar och nya avtal inom IT-området.

Tidigare beslut som genomförs 2019-2021

Den palliativa vården vid Västerviks sjukhus förstärks med 2,5 miljoner kronor under 2019.

Den fria tandvården för barn och unga byggs ut med ytterligare ett år och kommer att gälla upp till det år man fyller 23 år från 2019. Kostnaden blir knappt 1,2 miljoner kronor.

Byteaterns verksamhetsbidrag ökar med ytterligare 2,0 miljoner från 2019.

Avgifter

Högre högkostnadsskydd

Högkostnadsskyddet för besök inom hälso- och sjukvården höjs med 50 kronor till 1 150. Det innebär att när man betalt 1 150 kronor i patientavgift blir efterföljande besök avgiftsfria under resterande del av året.

Justerad avgifter för bassängträning

Avgifterna för självträning i bassäng eller träning i egna lokaler kommer att höjas med 150 kronor. Också avgiften för andra föreningar än patientföreningar som hyr bassäng kommer att höjas med 100 kronor i timmen. För patientföreningar är avgiften oförändrad.

Justerad tandvårdstaxa

Tandvårdstaxan för diagnostik, hälso/sjukdomsförebyggande och sjukdomsbehandlande åtgärder höjs med i genomsnitt 0,3 procent.

Biljettpriser KLT

2019 höjs priset på enkelbiljetter, periodkort och egenavgifter i färdtjänsten med i genomsnitt 2,5 procent. Det innebär en höjning med 1-2 kronor per enkelbiljett beroende på hur långt man åker.

Investeringar

Under den kommande planperioden 2019-2021 beräknas Region Kalmar län investera 2 miljarder kronor i byggnader och 475 miljoner i inventarier.

De största investeringarna 2019-2021 är de nya lokaler för specialistpsykiatrin i Kalmar, Oskarshamn och Västervik. 2021 ska det nya psykiatriblocket i Kalmar stå klart och i Oskarshamn är bygget avslutat 2019. När det gäller Västervik beräknas en reviderad investeringsram och tidplan ligga framme för genomförandebeslut första halvåret 2019.

En annan stor investering är nya lokaler för neonatalvården i både Västervik och Kalmar. Investeringsramen ligger på 147,5 miljoner kronor.

Andra investeringar under planperioden är en utbyggnad av Folktandvården i Lindsdal utanför Kalmar, ombyggnad av Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik, cykelparkeringar vid samtliga tre sjukhus och ombyggnad av det nuvarande landstingshuset i Kalmar.

Samtidigt satsas 254 miljoner på tekniska reinvesteringar i sjukhusbyggnaderna och 106,5 miljoner på energieffektiviseringar.

Ekonomi

Region Kalmar län budgeterar för ett överskott på 122,2 miljoner för 2019. Det innebär att det finansiella målet om att resultatet ska uppgå till två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning inte nås. För 2020 och 2021 budgeteras för ett lägre resultat på 101,6 respektive 41,1 miljoner.

Regionens resultatbudget för 2018 slutar på en nettokostnad på 7,7 miljarder kronor. Intäkter som ska finansiera verksamheten består till huvuddelen av skatter, kommunal utjämning och statsbidrag. Totalt budgeteras för intäkter på drygt 7,8 miljarder kronor.

Skattesatsen blir oförändrad 11.37.

Oppositionens yrkanden

Vid regionstyrelsens sammanträde på onsdagen presenterade den samverkande oppositionen Moderaterna och Kristdemokraterna  100 olika förslag samlade under 10 olika yrkanden.

M och KD vill göra satsningar 108,8 miljoner kronor under 2019. Det handlar om 50 miljoner för att öka personaltätheten i primärvården. Målet är att det ska vara 1 250 patienter per distriktsläkare för att öka tillgängligheten. De två partierna vill också göra en riktad satsning och höja sjuksköterskornas löner med 1 000 kronor i månaden, en kostnad på totalt 35 miljoner, vidare vill man satsa 22 miljoner på rekryteringsarbetet.

För att finansiera satsningen ska kostnaderna för hyrpersonal minskas med 80 miljoner, KLT öka sin kostnadstäckning med knappt 20 miljoner och besparingar ske inom administration och service.

M och KD reserverade sig också till förmån för bland annat följande förslag:

 • Att anställa fler distriktsläkare för att öka tillgängligheten.
 • Att stärka onkologin och skapa cancercentrum i Kalmar och Västervik.
 • Att öka tillgängligheten för patienterna på 1177 genom att låta andra aktörer få gå in och ta samtal efter en viss tid när 1177 inte svarar.
 • Att införa bättre möjligheter att boka tider på webben, efter så kallad digital triagering.
 • Att införa stegvist etableringsstöd för nya hälsocentraler.
 • Att under 2019 börja ett försök med bedömningsbilar som avlastar ambulans och akutmottagning.
 • Att bygga helikopterplattor i anslutning till samtliga tre sjukhus för att kunna möjliggöra transporter med ambulanshelikopter.
 • Att göra alla regionens inrättningar helt rökfria, exempelvis perronger och busshållplatser.
 • Att bygga upp en särskild äldrepsykiatrisk enhet.
 • Att öka kraven på kollektivtrafiken genom att höja kostnadstäckningsgraden till 57 procent under mandatperioden. I dag är målet 50 procent.

Sverigedemokraterna presenterade för sin del 36 yrkanden i samband med regionplanens behandling. Sverigedemokraternas budgetförslag innebär besparingar på 76,5 miljoner när det gäller administration, kultur och den politiska organisationen 2019. Samtidigt vill partiet satsa 78,5 miljoner under nästa år. Satsningarna riktar sig främst mot folkhälsa, personalfrämjande åtgärder, tandvård och kvinnors hälsa.

SD reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att på flera områden i regionplanen stryka ordet mångfald eller kulturell mångfald.
 • Att tjänsten 1177.se kontinuerligt utvärderas så att den håller högsta kvalitet och säkerhet.
 • Att det bland vårdpersonalen inte får förekomma personal som inte kan skriva eller tala så god svenska att risk för missförstånd inte föreligger.
 • Att avgiftsfri tandvård för alla över 85 år införs från och med 2019.
 • Att hälsosamtal genomförs i åldrarna 40, 50 och 60 år från 2020.
 • Att utreda möjligheten att disponera ett visst antal bostäder för nyanställd sjukvårdspersonal.
 • Att säkerhetsklassade vårdplatser inrättas med start på Länssjukhuset i Kalmar.
 • Att upprätta en handlingsplan för att förebygga riskerna med hotbilden mot personal i sjukvården.
 • Att ingen personal i regionen i sitt arbete ska bära iögonfallande symboler eller religiöst betingade kläder.
 • Att en ny kulturplan tas fram för Region Kalmar län med fokus på det svenska kulturarvet.

Vänsterpartiet hade 52 olika yrkanden i samband med regionplanens behandling. I två fall fick man också majoriteten med sig. Förslagen handlar bland annat om jämlikhets- och jämställdhetsfrågor utifrån olika perspektiv, folkhälsa, psykisk ohälsa, ungdomsfrågor och kvinnors hälsa. V menar att förslagen ryms inom förstärkningen på den nära vården.

V reserverade sig bland annat till förmån för följande punkter:

 • Att kultur på recept ska breddinföras på samtliga hälsocentraler och att kliniker och vårdavdelningar ska kunna söka pengar ur en kulturpott för att finansiera kulturupplevelser för sina patienter.
 • Att resandet med flyg ska minska.
 • Att fler kuratorer ska anställas på ungdomsmottagningarna.
 • Att barn- och ungdomshälsans kapacitet fördubblas.
 • Att sprututbyte ska kunna erbjudas på fler orter i länet med start i Västervik.
 • Att utöka mottagningarna för screening av livmoderhalscancer och mammografi och att särskilda insatser görs mot kvinnor med utländsk bakgrund.
 • Att det inrättas en mobil psykiatrivård för att förhindra akuta inläggningar eller återinläggningar.
 • Att det utreds om att inrätta mobil dialys och mobil röntgen i länet.
 • Att på försök genomföra sex timmars arbetsdag på minst en avdelning på något av länets sjukhus. Projektet ska pågå i två år för att därefter utvärderas.
 • Att städningen på sjukhusen ska ske i egen regi istället för via upphandling.

Regionplanen 2019-2021 går nu vidare till landstingsfullmäktige som sammanträder 28-29 november.