Följsamhet till klädregler måste prioriteras

Pressmeddelande 2018-05-24

Mätningen i mars visar ett försämrat resultat av följsamheten till klädregler i landstinget. 86,4 procents följsamhet mot rikets snitt på 93,4.

- Resultatet för klädregler är det lägsta vi har uppmätt sedan vi började mäta 2010 och vi har nu det sämsta resultatet i riket. Att korrekt följa klädreglerna är inte svårt, det handlar snarare om att frågan måste prioriteras i våra olika verksamheter. Däremot är följsamheten till hygienrutinerna bättre än förra årets resultat med nära 80 procent mot rikets 77,9. Jämfört med trenden för tidigare år är detta dock också ett sämre resultat då vi brukar ligga över 90 procent när det gäller följsamhet till hygienrutiner, säger Per-Åke Jarnheimer, landstingets överläkare inom vårdhygien.

I mars mättes också andelen vårdrelaterade infektioner (VRI). 7,7 procent av de inneliggande patienterna vid landstingets tre sjukhus hade på mätdagen en VRI mot rikssnittets 8,9 procent.

- Punktprevalensmätningen över förekomsten av vårdrelaterade infektioner visar en ögonblicksbild och resultaten varierar från år till år på grund av mätmetoden. Rikets resultat är mer tillförlitligt och ligger på samma nivå senaste åren. Den riskfaktor för vårdrelaterade infektioner som ökar är antibiotikabehandling. Inom slutenvården ökar den för varje år och andelen patienter som erhåller antibiotika är 38 procent både i vårt landsting och riket.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, överläkare inom vårdhygien
076-815 45 29