För tidigt födda barn får nya lokaler

Pressmeddelande 2017-06-13

Det ska bli nya lokaler för vården av för tidigt födda barn både vid Länssjukhuset i Kalmar och Västerviks sjukhus.

Landstingsstyrelsen sa på tisdagen för sin del ja till de två förstudier som tagits fram.

Det är behovet av utökade, verksamhetsanpassade och ändamålsenliga lokaler både för de för tidigt födda barnen och deras anhöriga som är grunden till investeringen. I dag överlever barn som inte gjorde det för tio år sedan, samtidigt är de mer vårdkrävande. Prematura barn är också sjukhusens mest infektionskänsliga patientgrupp tillsammans med cancerpatienter. Under senaste åren har också en ökning av multiresistenta bakteriestammar skett på landets nyföddhetsavdelningar. Lokalernas utformning är därför tillsammans med ett aktivt hygienarbete är A och O för en patientsäker neonatalvård.

I Kalmar handlar det om en om och tillbyggnad där en av sjukhusbyggnaderna, hus 15, kommer att få en ny våning där neonatalverksamheten kommer att få sina lokaler. Det kommer att bli en utökning av lokalerna för att ge utrymme för anhöriga, isoleringsrum, större patientplatser och fler samvårdsrum.

Byggstarten beräknas till hösten 2019 och vid årsskiftet 2020/2021 ska den nya neonatalavdelningen kunna tas i bruk. Den totala investeringskostnaden beräknas till 101 miljoner kronor.

Vid Västerviks sjukhus är det en ombyggnad i flera steg som planeras för att skapa utrymmen för anhöriga, isoleringsrum, samtalsrum, större patientplatser och för att utöka från två till fyra samvårdsrum.

Byggstarten beräknas till hösten 2018 och inflyttning kommer att ske successivt efter varje avslutad etapp. Våren 2020 kommer hela den ombyggda neonatalverksamheten att vara igång. Totalkostnaden beräknas till 40 miljoner kronor.

De två förstudierna med förslag om att det ska tas fram underlag för genomförandebeslut går nu vidare till landstingsfullmäktige.

Sänkta priser på skolkort

Landstingsstyrelsen beslutade på tisdagen om en sänkning av priserna på skolkort för kommunerna under skolåret 2017/2018. Bakgrunden till prisförändringen är förändringar i trafikindex och elevantal.

För respektive termin nästa skolår sänks priset med 50 kronor. Kommunskolkortet kommer att kosta 2 890 under höstterminen och 3 300 under vårterminen. För länsskolkortet blir motsvarande pris 4 300 för hösten och 4 880 under våren.

Handlingsplan för folkhälsa

Efter smärre förändringar så antog landstingsstyrelsen en handlingsplan för folkhälsa för perioden 2017-2019. Planen tar sikte på fem prioriterade områden:

 • Främja hälsa
 • Tobaksfritt län
 • Fysiskt aktiva invånare
 • Psykisk hälsa
 • Jämställdhet och jämlik hälsa genom hela livet.

Landstinget ställde sig också på tisdagen bakom den regionala strategin när det gäller alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT).

Målen fram till 2021 inom de olika områdena är:

 • Alkohol. Färre flickor och pojkar ska använda och intensivkonsumera alkohol och färre kvinnor och män i den vuxna befolkningen ska riskkonsumera.
 • Narkotika. Färre flickor och pojkar ska ha använt narkotika någon gång, färre ska ha använt narkotika de senaste tolv månaderna och färre kvinnor och män ska ha använt cannabis någon gång.
 • Dopning. Färre flickor och pojkar ska ha använt anabola steroider någon gång.
 • Tobak: Färre flickor och pojkar ska röka dagligen och ibland, samt färre män och kvinnor ska vara dagligrökare.

Landstingshuset blir framtida regionhus

Inför bildandet av Region Kalmar län den 1 januari 2019 har utretts var den gemensamma organisation som landstinget och regionförbundet bildar ska finnas. Efter att ha tittat på en rad alternativ tog landstingsstyrelsen på tisdagen beslutet att fortsätta hyra den nuvarande fastigheten vid Strömgatan i Kalmar, men med en utökning på 600 kvadratmeter. Hyreskontraktet gäller i 20 år och omfattar nästan 7 000 kvadratmeter. Årshyran är satt till 8,9 miljoner kronor. Inför regionbildningen ska också en total ombyggnad av lokalerna ske.

Krav på remisshanteringen

Två revisionsgranskningar besvarades av landstingsstyrelsen vid tisdagens sammanträde.

Dels gäller det landstingets remisshantering där landstingsstyrelsen ställer krav att landstingets verksamheter ska ha rutiner så att remisserna inte blir liggande på grund av att de inte signerats.

Dels gäller det en granskning av landstingets säkerhetsarbete där svar ges på vilka åtgärder landstinget tänker gör med anledning av de förbättringsförslag som revisorerna kommit med.

Digital hälsocentral

Landstingsstyrelsen fick på tisdagen också en delredovisning av projektarbetet med en digital hälsocentral. Det är fyra hälsocentraler i länet som ingår i projektet och har videomöten med patienterna istället för fysiska besök när detta fungerar som alternativ.

Valfrihetssystem inom barn- och ungdomstandvården

Den 1 april nästa år föreslås landstinget införa ett valfrihetssystem när det gäller allmäntandvården för barn och ungdomar 3-22 år. Landstingsstyrelsen beslöt på tisdagen att ge landstingsdirektören i uppdrag att ta fram avtal samt ersättningsnivåer inför beslut i landstingsfullmäktige.

Sedan 1999 har det varför barn och ungdomar 3-19 år varit fritt att välja tandläkare. När nu regelverket kring barn- och ungdomstandvården förändras med en bortre åldersgräns behövs nya kontrakt med utförare. Det är i samband med detta som nu föreslås att ett valfrihetssystem införs för ackreditering av offentliga och privata utförarare av allmäntandvård för gruppen 3-22 år.

Medborgarförslag

 • Det krävs beslut av riksdagen om tandvårdstaxan ska anpassas till allmän medicinsk vårdavgift. Det svaret ges på ett medborgarförslag som vill göra tandvården billigare för den enskilde.
 • Något tandvårdsstöd utifrån viss ålder finns inte, däremot går det att få ekonomisk hjälp från landstinget till tandvård om man har särskilt stora behov. Det handlar exempelvis om långvarig sjukdom, tandvård som led i en sjukdomsbehandling eller om man har ett omfattande omvårdnadsbehov eller en pågående insats enligt lagen om LSS. Det svaret ges på ett medborgarförslag om att ge mer bidrag på tandvårdstaxan för pensionärer.
 • Landstingsstyrelsen säger nej till ett medborgarförslag om snabbspår för specialistläkare att etablera sig med vårdavtal med landstinget. Motivet är att det behövs ett större perspektiv än enbart det enskilda avtalet. Det krävs en helhetssyn då den befintliga verksamheten med jourlinje och ett nytt vårdavtal ska hanteras inom samma budget. Sedan är landstinget skyldigt att om det finns behov att stödja verksamheten att utlysa avtal genom offentlig upphandling. Landstinget har i dag vårdavtal inom tio olika specialiteter. Alliansen reserverade sig till förmån för att förslaget ska behandlas positivt och att olika lösningar inom ramen för vårdavtal eller vårdval ska redovisas för landstingsstyrelsen.

Samtliga medborgarförslag går vidare till landstingsfullmäktige för avgörande.