Försämring av hygienresultat

Pressmeddelande 2017-05-22

Följsamheten till hygienrutinerna inom landstinget har försämrats. Det visar årets nationella mätning.

Mätningen gjordes i mars. För landstingets del följde 75,3 procent av medarbetarna hygienrutinerna mot 76,4 för riket. Särskild brister det när det gäller desinfektion innan patientkontakt. Däremot är följsamheten till klädreglerna god. Drygt nio av tio anställda följde dem.

- Variationen i följsamhet mellan olika enheter är stor. Det behövs krafttag på många enheter för att vända den negativa utvecklingen, säger Per-Åke Jarnheimer, landstingets överläkare inom vårdhygien.

Den 8 mars mättes också andelen vårdrelaterade infektioner (VRI). 8,3 procent av de inneliggande patienterna på våra sjukhus hade på mätdagen en VRI mot rikssnittets 9 procent.

- Punktprevalensmätningen är en ögonblicksbild över förekomsten av vårdrelaterade infektioner. De kan variera mycket från dag till dag och på landstingsnivå kan man inte jämföra resultaten över tid och inte heller kan man dra några säkra slutsatser när man jämför sig med riket.

Mer tillförlitliga data från Infektionsverktyget talar för en liten minskning av andelen vårdrelaterade infektioner inom slutenvården från 2014 till sommaren 2016. Sedan sommaren 2016 ses en liten men gradvis ökning av förekomsten.

Mer information

Per-Åke Jarnheimer, hygienöverläkare
0480-814 40