Granskning av dyrbar utrustning

Pressmeddelande 2018-04-16

Den dyrbara utrustningen inom landstinget utnyttjas i stort sett på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt synpunkt tillfredsställande sätt.

Det konstaterar landstingets revisorer som låtit konsulter från EY granska hur dyrbar utrustning med ett anskaffningsvärde över en miljon kronor används.

Då den medicinsktekniska utvecklingen går snabbt understryker revisorerna att väl genomförda prognoser över behov och utveckling är nödvändigt. De förbättringsmöjligheter som finns handlar just om planering av köp och uppföljning.

Utredarna anser att det saknas ett systematiskt och likriktat arbete med planering av investeringar. Även om de flesta kliniker har investeringsplaner och genomför behovsanalyser är omfattningen, kvaliteten och ambitionsnivån varierande. Med ett systematiskt arbete skulle goda exempel kunna spridas till alla verksamheter.

Det ses som positivt att investeringsbeslut tas i samverkan mellan sjukhusen, däremot finns det avvikelser när det gäller hur olika kliniker arbetar. Det saknas en dokumenterad rutin eller checklista som fastställer minimikraven för behovsanalyser. I den bör en prognos över hur mycket utrustningen kommer att användas finnas. Något som sedan kan följas upp.

Det är heller inte alltid som det görs en systematiskt och dokumenterad utvärdering av om investeringen gett tänkt resultat, exempelvis när det gäller när det gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö eller tänkt effektivisering av verksamheten.

Landstinget revisorer vill ha svar av landstingsstyrelsen senast 20 september om vilka åtgärder som vidtagits eller planeras utifrån de förbättringsmöjligheter som rapporten pekar på.

Mer information

Anders Björkman, ordförande, landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80