Granskning av tillgänglighet för funktionsnedsatta

Pressmeddelande 2018-04-16

Landstinget har tagit flera viktiga steg för att ge och säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillräcklig tillgänglighet.

Det konstaterar landstingets revisorer sedan konsulter från företaget EY har genomfört en granskning av landstingets arbete med tillgänglighet med fokus på funktionsnedsättning och språk.

I granskningen pekas på att tillgänglighet och delaktighet nu är införlivade områden i landstingsplanen och att det har beslutats om en övergripande handlingsplan med uppföljningsbara mått.

Avseende fysisk tillgänglighet sker ett löpande arbete inom bygg- och förvaltarenheten och inom Kalmar länstrafik. Det konstateras dock att den senaste inventeringen av enkelt avhjälpta hinder i lokaler gjordes 2001 och att en ny bör göras.

Utöver det ger rapporten följande rekommendationer för det fortsatta arbetet:

  • Säkerställ löpande uppföljning av beslutad handlingsplan, på övergripande nivå och verksamhetsnivå.
  • Fortsätt utveckla samverkan med funktionshinderrådet.
  • Överväg att införa moment avseende tillgänglighetsfrågor i övergripande utbildningsinsatser för personal och förtroendevalda.

Revisorerna vill ha svar av landstingsstyrelsen senast 20 september på vilka åtgärder som planeras med anledning av rapporten.

Mer information

Anders Björkman, ordförande, landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80