Granskning av vårdkedjan för unga med psykisk ohälsa

Pressmeddelande 2018-03-13

Landstingets revisorer har granskat arbetet med vårdkedjan för barn och unga med psykisk ohälsa.

Själva granskningen har utförts av konsulter från PwC, som i sitt arbete utgått från frågor som revisorerna fastställt. Syftet har varit att granska om det finns ett välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner för barn och unga med psykisk ohälsa.

Bakgrunden till granskningen är att den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar. Enligt Socialstyrens är ökningen gruppen i 10-17 år 100 procent på tio år. För unga vuxna i åldern 18-24 år är ökningen närmare 70 procent.

För att få svar på den övergripande frågan har granskning skett av ett antal delfrågor. Det har handlat exempelvis om vilka avtal som finns mellan aktörerna, om det finns mötesforum där landstinget och kommunerna diskuterar frågorna, om det finns rutiner för informationsöverföring, om det finns kompetens och resurser för ensamkommande barn och unga från andra kulturer med psykisk ohälsa, hur barn- och ungdomshälsan som startade 2015 informerar om sin verksamhet, om tillgängligheten är tillräckligt god och om intentionerna om första linjens psykiatri för barn och unga upp till 18 år är uppnått.

Den sammanfattande bedömningen av granskningen är att det finns ett inte fullt ut välfungerande samarbete och samverkan mellan landstinget och länets kommuner. I granskningsrapporten lämnas förslag till förbättringar. Bland det som pekas på i rapporten är att tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för behandling inte är tillfredsställande, att ansvarsgränser mellan barn- och ungdomshälsan och BUP behöver dokumenteras, att det inte finns för länet gemensamma rutiner för informationsöverföring och att det ofta uppstår diskussion om tolkningen av de avtal som finns mellan kommuner och landstinget på området.

Revisorerna lämnar över granskningen till landstingsstyrelsen som senast den 31 oktober ska svara på vilka åtgärder som vidtagits och planeras för att tillvarata förbättringsmöjligheterna.

Mer information

Anders Björkman, ordförande, landstingets revisorer
070-370 96 69

Tomas Sandberg, revisionschef
0480-841 80