Läkare anmäls för journalbrister

Pressmeddelande 2017-01-31

Landstinget har anmält en privatläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter omfattande brister i dokumentation och journalföring.

Det var i samband med en fördjupad granskning av privatläkaren som hade samverkansavtal enligt lag om läkarvårdsersättning som allvarliga brister uppmärksammades. Brister som kan innebära risker för patientsäkerheten. Det konstaterades vid granskningen att det fanns skillnader mellan arvodesräkningar från läkaren till landstinget och vad som journalförts. Besök och kontakter kunde inte återfinnas i journalerna.

Totalt granskades 15 patientjournaler och 127 anteckningar. När det gäller mottagningsbesök noterades brister i 56 procent av fallen och när det gäller telefonkontakter 80 procent.

Efter ett möte mellan landstinget och läkaren hösten 2016 skrevs ett avtal om att läkarens verksamhet skulle upphöra 1 november 2016. Landstinget har dock nu uppgifter om att verksamheten fortsatt efter detta datum även om läkaren inte längre får någon ersättning från landstinget.

I patientdatalagen och patientsäkerhetslagen finns en skyldighet för legitimerad vårdpersonal att föra patientjournal med de uppgifter som behövs för en god och säker vård.

Socialstyrelsen har också vid tidigare granskningar riktat kritik mot läkaren för brister i dokumentationen.

Landstinget vill med anmälan att IVO gör en bedömning av de brister som konstaterats.

Mer information

Sofia Hartz, beställarchef
0480-841 60