Landstinget anmäler läkare som risk

Pressmeddelande 2017-01-20

Landstinget anmäler en läkare verksam inom primärvården till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en risk för patientsäkerheten.

Bakgrunden är att det kommit till vårdgivarens kännedom att läkaren mottagit en gåva av stort värde av en äldre kvinna. Vårdgivaren finner att läkaren i tidsmässig anslutning till det har haft en vårdrelation med henne. Läkaren borde ha insett att han i anslutning till den vårdrelation som förelegat, genom läkemedelsförskrivning och vissa åtgärder och ställningstaganden om sjukdomstillståndet som han gjort i journalen, inte hade rätt att ta emot en gåva av mycket stort värde från kvinnan.

Läkaren har genom detta tydligt brustit i omdöme. Vårdgivaren bedömer att det på ett negativt sätt påverkar det förtroende som samhället ska kunna ha för en legitimerad läkare. Utifrån detta gör landstinget bedömningen att det finns skälig anledning att befara att den legitimerade läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten.

Chefläkare Mattias Alvunger har med anledning av det gjort en anmälan till IVO enligt patientssäkerhetslagen. Läkaren har tills vidare inte patientkontakter eller patientrelaterat arbete.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20