Landstinget anmäler specialistläkare

Pressmeddelande 2018-02-15

Landstinget anmäler en specialistläkare till Inspektionen för vård och omsorg efter misstanke om att hen kan innebära en fara för patientsäkerheten.

Läkaren är specialist i allmänmedicin sedan 2012. Hen har sedan 2015 varit involverad och huvudsakligen ansvarig i bristande handläggning i tre händelser som har inneburit allvarlig vårdskada i två fall och risk för allvarlig vårdskada i ett. Läkaren har fått möjligheter till handledning och kompetenshöjande insatser.

Den första händelsen rör fördröjning av diagnos av cancer i bukspottkörteln. Trots att röntgenundersökningar visade en cancermisstänkt förändring av begränsad storlek har läkaren remitterat för utredning av vad som borde uppfattats som mindre angelägna bifynd istället för att se till att patienten snarast kom i kontakt med specialist i kirurgi. Botande behandling har sedan inte varit möjlig utan patienten har fått spridning av sjukdomen och behöver fortlöpande cellgiftsbehandling.

I den andra händelsen har läkaren trots att patienten hade typisk lättutlöst bröstsmärta och nytillkomna EKG-förändringar som tydligt visade kranskärlssjukdom inte remitterat till akut bedömning på sjukhus utan istället rekommenderat en onödig utredning med arbetsprov. Patienten insjuknade ett par dagar efter mottagningsbesöket med allvarlig hjärtinfarkt.

Den tredje händelsen rör en kvinna som vid rutinartad provtagning visades ha försämrad njurfunktion jämfört med ett halvår tidigare. Ny kontroll av provtagningen bekräftade försämringen. Trots det har läkaren meddelat patienten att njurfunktionen endast var lätt nedsatt i förhållande till tidigare. I själva verket hade njurfunktionen allvarligt försämrats. Angelägen uppföljning har därför kommit att dröja ytterligare sex månader tills njursvikten uppmärksammades av diabetessjuksköterskan vid en rutinkontroll.

Läkaren handläggning bedöms i dessa händelser inte vara i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet och patienterna har inte fått sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som patientsäkerhetslagen kräver av hälso- och sjukvårdspersonalen.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20