Landstinget i Kalmar län deltar i statligt försök

Pressmeddelande 2017-02-17

Den statliga Tillitsdelegationen kommer att hämta erfarenheter från Kalmar län i när det gäller styrning och ledning inom sjukvården.

Två forskare kommer att följa hur landstinget jobbar med ledarskap och värdegrund när digitaliseringen inom organisationen ska öka. Syftet är att en ökad digitalisering ska ske genom tillit och varje medarbetares driv att utveckla organisationen. Arbetet ska ske utifrån landstingets utvecklingsstrategi "Varje dag lite bättre", som i tio års tid präglat landstingets förbättringsarbete.

- Det är väldigt stimulerande att vi har blivit utvalda som en av försöksverksamheterna. Under en lång följd av år har vi jobbat med ett kontinuerligt förbättringsarbete. Genom årliga program utbildas grupper med medarbetare i förbättringskunskap. Sedan 2007 har över 200 grupper utbildats, säger utvecklingsdirektör Magnus Persson.

Totalt är det tolv projekt runt om i landet som Tillitsdelegationen valt ut som försöksverksamheter att följas av totalt 27 forskare. Utvecklings- och förändringsarbetet som sker i de utvalda försöken kommer att samlas i en antologi kring tillitsbaserad styrning där goda exempel ska kunna hämtas kring exempelvis ledarskap, tillsyn, uppföljning, och innovation. Förslag och slutsatser kommer att presenteras i Tillitsdelegationens slutbetänkande sommaren 2018.

Fakta/ Tillitsdelegationen

Av regeringens direktiv framgår att Tillitsdelegationen ska följa försöksverksamheter som främjar idé- och verksamhetsutveckling hos kommuner och landsting. Försöken ska bidra till att vidareutveckla en rättssäker och effektiv förvaltning. De ska också bidra till en verksamhetsanpassad och tillitsbaserad styrning. Något som bidrar till att välfärdstjänsterna är behovsstyrda och håller god och likvärdig kvalitet och att de är jämlika, jämställda och tillgängliga.

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
0480-845 25