Landstinget kräver återbetalning

Pressmeddelande 2018-04-24

Landstinget har granskat privata fysioterapeuter med avtal och kommer kräva tillbaka drygt 12,6 miljoner kronor.

Hösten 2017 inledde landstinget en granskning av samtliga 25 privata fysioterapeuter som har avtal och får ersättning enligt nationell taxa. Granskningen gjordes genom genomgång av journalanteckningar hos respektive fysioterapeut.

Det visade sig då att det hos fyra fysioterapeuter saknades journaluppgifter i stor omfattning, vilket ledde till att dessa anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för bristande journalföring.

En extern granskning har därefter skett av samtliga patientbesök under de senaste tre åren hos dessa fyra och ytterligare en fysioterapeut, som nu också anmälts till IVO. Utfallet visar att journalbristerna är väldigt omfattande. I det mest extrema fallet var bara 0,1 procent av 12 706 fakturerade åtgärder journalförda. I övriga fall ligger andelen journalförda besök på 16-60 procent av fakturerade åtgärder.

Totalt har 28 fysioterapeuter i privat regi avtal och av dessa har hittills samtliga som ersätts med nationell taxa granskats, totalt 25 fysioterapeuter. De tre återstående har avtal med landstinget och kommer att följas upp under 2018. Nio fysioterapeuter bedöms vara godkända efter granskningen, 16 fysioterapeuter har påvisat brister varav fem av dessa visat allvarliga brister.

Återkrav riktas omgående mot tio fysioterapeuter. Återkravet mot de fem fysioterapeuterna med störst brister är totalt drygt 12,6 miljoner kronor, medan mindre återkrav kommer riktas mot de övriga fem. Sex fysioterapeuter får en tidsfrist för att korrigera brister.

- Granskningen har varit viktig och visar att vi har anledning att kräva tillbaka offentliga medel som betalats ut. Det är allvarligt att flera av fysioterapeuterna dessutom visar anmärkningsvärda brister när det gäller journalföring och vi kan inte utesluta att patientsäkerheten kan ha äventyrats för enskilda patienter. Samtidigt kan vi konstatera att flera fysioterapeuter är granskade utan anmärkningar, säger Sofia Hartz, planeringsdirektör vid Landstinget i Kalmar län.

Fakta om granskning av fysioterapeuter

Nationell taxa regleras enligt lagen om ersättning för sjukgymnastik. Ersättningsmodellen omfattar omkring 1 700 praktiserande sjukgymnaster/fysioterapeuter i hela Sverige som får offentlig ersättning per patient enligt en fastställd taxa.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvården. Myndigheten granskar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Den som har legitimation som sjukgymnast/fysioterapeut är skyldig att föra patientjournal.

Mer information

Sofia Hartz, planeringsdirektör, telefon 0480-841 60