Länets sjukvård i Sverigetoppen

Pressmeddelande 2017-01-30

Kvaliteten på hälso- och sjukvården i Kalmar län håller tillsammans med Jönköping, Halland, Blekinge och Gotland högsta klass i Sverige.

Det framgår av den indexrapport som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sammanställt och som presenteras idag. Rapporten grundar sig på 136 olika indikatorer inom hälso- och sjukvården som finns webbsidan Vården i siffror. Landstinget i Kalmar län hamnar på fjärde plats av landets 21 landsting och regioner.

Rapporten är indelad i 16 olika områden. I två av dem – ortopedisk vård och palliativ vård – rankas landstinget allra bäst i landet. Andra områden där landstinget i Kalmar län är nära den absoluta toppen är övergripande indikatorer, patienterfarenheter, läkemedelsbehandling och stroke. Inom varje område är det ett antal olika indikatorer som vägts samman till ett indextal för området.

- Den här rapporten är ytterligare en bekräftelse på att ett strukturerat förbättringsarbete leder till resultat. Medborgarna i vårt län får vård av allra högsta kvalitet av engagerade medarbetare som hela tiden vill bli ännu bättre, säger landstingsdirektör Krister Björkegren.

Rapporten är också tydlig när det gäller förbättringsområden att jobba vidare med. För Landstinget i Kalmar län rör det sig om psykiatrin, kvinnosjukvården och kirurgisk behandling. Men också cancer och diabetes är fortsatta områden att förbättra.

- Vi kan naturligtvis inte vara nöjda utan vår strävan måste vara att erbjuda allra bästa vård oavsett vilket medicinskt område det handlar om. Arbetet som pågår inom cancerområdet med standardiserat vårdförlopp är ett sådant positivt exempel. I dag finns för en lång rad cancerdiagnoser en snitslad väg så att tiden från första misstanke till behandling ska bli så kort som möjligt.

När det gäller psykiatrin pekar psykiatridirektör Florence Eddyson Hägg inte minst på det preventiva arbete som sker på flera plan i länet för att i tid upptäcka människor som mår psykiskt dåligt och därmed minska antalet självmord.

- Vi har gjort genomgångar av samtliga självmord under ett år för att se om vi kunde uppmärksammat de här personerna tidigare. Det visade sig att hälften av dem inte var kända eller hade haft kontakt med psykiatrin, säger hon.

Fakta/Vården i siffror

Webbsidan Vården i siffror (https://vardenisiffror.se) startade i december 2015 och har sedan dess successivt byggts ut med olika indikatorer och mått om kvalitet och resultat inom register och datainsamlingar. Det rör sig bland annat om en rad nationella kvalitetsregister, Socialstyrelsens hälsodataregister, Nationell patientenkät, Väntetider i vården och Vårdbarometern.

Mer information

Krister Björkegren, landstingsdirektör
070-388 60 52

Florence Eddyson Hägg, psykiatridirektör
076-836 07 77