Lex Maria-anmälan efter bristande undersökning

Lex Maria 2017-12-08

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en bristande undersökning av en patient.

Fallet gäller en patient i tio-årsåldern som sökte sig till akuten i Oskarshamn efter att under skoltid fått en del av en piprensare i munnen. Hen upplevde därefter att det kändes annorlunda att andas. Den behandlande läkaren på akuten bedömde utan vidare undersökning att det verkade osannolikt att piprensaren skulle sitta i luftstrupen och rekommenderade patientens far att köra patienten med egen bil till barnakuten i Västervik för bedömning.

I Västervik bekräftades att piprensaren hade fastnat i luftstrupen och patienten skickades i ambulans till Universitetssjukhuset i Linköping efter samråd med öron-, näsa-, halskliniken där. För att förebygga en eventuell svullnad i luftstrupen som en främmande kropp kan utlösa behandlades patienten omgående med lämpliga läkemedel och för att garantera patientsäkerheten under transport till Linköping följde en narkossjuksköterska och en narkosläkare med i ambulansen.

Handläggningen på akuten i Oskarshamn har utsatt patienten för stora risker med eventuellt livshotande konsekvenser och anmäls enligt lex Maria.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.