Lex Maria-anmälan efter brister i remissrutin

Lex Maria 2017-04-03

Chefläkare Bengt Öberg vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en remiss mellan två kliniker fördröjts.

Fallet gäller en 50-årig man som remitterades från medicinkliniken till ögonkliniken för bedömning av en svullnad invid ena ögat. På grund av bristande rutiner kom remissen inte att åtgärdas förrän efter betydande fördröjning.

Vid bedömningen konstaterades patienten ha en tumörsjukdom och behandlingar har nu inletts. Det är för tidigt att uttala sig om prognosen.

Mer information

Bengt Öberg, chefläkare
073-142 87 40

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.