Lex Maria-anmälan efter felaktig telefonrådgivning

Lex Maria 2018-04-12

Chefläkare Mattias Alvunger vid primärvårdsförvaltningen har gjort en anmälan enligt lex Maria efter felaktig telefonrådgivning.

Fallet gäller en 33-årig kvinna som hade upptäckt en knöl i ena bröstet. Hon sökte råd genom telefonkontakt med hälsocentralen som utmynnade i att hon föreslogs att avvakta en kortare tid. Följden blev att det dröjde tre månader innan kvinnan på nytt sökte vård.

Utredningen visade en elakartad tumör i bröstet. Efter operation följer ytterligare behandling med strålning och cellgiftsbehandling.

I detta fall har ingen spridning av tumören påvisats men fördröjningen har medfört en risksituation.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.