Lex Maria-anmälan efter fördröjd cancerdiagnos

Lex Maria 2017-06-22

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd cancerdiagnos.

Fallet gäller en 73-årig kvinna med känd tidigare behandlad bröstcancer som i december 2014 uppgav för sin läkare att hon kände en knöl i höger armhåla. Undersökning med datortomografi genomfördes och tumörmarkörer kontrollerades. I röntgenutlåtandet kommenterades en lymfkörtelförstoring.

Vid uppföljning uppgav patienten att körteln minskat i storlek varvid ingen ytterligare utredning gjordes utan ordinarie uppföljande mammografi genomfördes 2015 och 2016.

Vid läkarbesök 2017 noteras en resistens i höger armhåla och utredning nu visar en spridd bröstcancer.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare
0480-81 633

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.