Lex Maria-anmälan efter fördröjd utredning

Lex Maria 2017-12-08

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en fördröjd utredning.

Fallet gäller en 71-årig man hos vilken det noterades små lungförändringar i samband med en röntgenundersökning i mars 2015.

Någon ytterligare utredning genomfördes inte då. I januari 2017 gjordes en skiktröntgen med anledning av en vidgning av stora kroppspulsådern. Lungförändringarna hade nu ökat men någon utredning skedde inte heller vid detta tillfälle.

Vid röntgenundersökning november 2017 konstaterades att förändringarna ytterligare tillvuxit och patient remitterades för vidare utredning.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare
0480-445 397

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.