Lex Maria-anmälan efter försenad behandling

Lex Maria 2018-06-26

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en försenad cancerbehandling.

Fallet gäller en 63-årig kvinna som vid kontakter med sin hälsocentral haft symtom med inslag av buksmärtor, viktnedgång och sjunkande blodvärde. Utredning som påbörjades påvisade blödning i mag-tarmkanalen och fortsatt undersökning planerades med gastroskopiundersökning av magsäcken.

Remissen kom inte att skickas förrän nästan fem månader efter mottagningsbesöket. Symtomen hade då förvärrats och medförde något senare en akut operation på grund av tarmvred. Vid operationen påvisades en tumör i tjocktarmen med viss spridning till närliggande lymfkörtelstation. Tumören kunde ändå opereras bort radikalt.

Fördröjning av remittering i det första skedet har medfört att utredningen avstannade. Under tiden har tumören vuxit till vilket har inneburit att den kirurgiska behandlingen försvårades och risk för tumörspridning under den tiden kan inte uteslutas.

Behandling med cellgift har inletts.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.