Lex Maria-anmälan efter försenad operation

Lex Maria 2018-10-29

Chefläkare Mattias Alvunger inom primärvården har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en operation fördröjts sedan ett remissvar missuppfattats.

Fallet gäller en 58-årig kvinna som på sin hälsocentral hade opererats för en hudförändring. Den mikroskopiska undersökningen visade att det rörde sig om ett elakartat hudmelanom samt att det fanns tecken till att hela förändringen inte var borttagen.

En remiss skickades till sjukhuset för snabb handläggning men riktades inte till kirurgmottagningen utan till en annan mottagning. Remissen återsändes med en kommentar. Läkaren på hälsocentralen uppfattade av svarstexten att patienten ändå skulle bli omhändertagen på sjukhuset. Först efter en påminnelse om att cancerfallet skulle registreras uppmärksammade hälsocentralen att patienten inte hade genomgått kompletterande operation och skickade då remiss till kirurg.

Vid operationen kunde det konstateras att det inte fanns någon kvarvarande tumör. En risksituation för spridning har funnits under dröjsmålet.

Mer information

Mattias Alvunger, chefläkare
0480-847 20

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.