Lex Maria-anmälan efter missad skada på sena

Lex Maria 2017-10-27

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en missad skada på en sena.

Fallet gäller en 9-årig patient som tillsammans med sin far sökte vård vid akutmottagningen i Oskarshamn sedan pojken hade skurit sig med en täljkniv i den vänstra tummen. Vid undersökning upptäcktes inte att sträcksenan i tummen hade skadats allvarligt och såret syddes bara ytligt ihop.

När patienten undersöktes fem dagar senare på akutmottagningen i Kalmar visade sig att sträcksenan hade skurits av fullständigt och att det inte var möjligt för patienten att sträcka tummen.

Skadan åtgärdades med en operation men patienten är fortfarande inte helt återställd. Patienten har utsatts för en allvarlig vårdskada och händelsen anmäls enligt lex Maria.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.