Lex Maria-anmälan efter MRSA-utbrott

Lex Maria 2017-06-09

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter ett MRSA-utbrott på neonatalavdelningen.

Det var vid en överflyttning av ett barn från neonatalavdelningen i Kalmar till neonatalavdelningen i Växjö som MRSA påvisades vid ankomstscreening.

Intensiv smittspårning följde bland dem som sedan årsskiftet varit i kontakt med neonatalavdelningen vid Länssjukhuset i Kalmar. Vid sammanställningen den 5 maj hade sammanlagt 20 MRSA-positiva personer konstaterats, varav tio barn som vårdats på avdelningen, två ur personalen och åtta anhöriga. Ett barn konstaterades ha en annan smittkälla.

Ingen av personerna har fått någon sjukdom som kan kopplas till MRSA.

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär, men vid en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare
0480-816 33

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.