Lex Maria-anmälan efter otillräcklig utredning

Lex Maria 2018-04-20

Chefläkare Gunhild Nordesjö Haglund vid Länssjukhuset i Kalmar har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en otillräcklig tumörutredning.

Fallet gäller en pojke som vid sju års ålder utreddes med ultraljud för en knöl i armvecket. Förändringen bedömdes som godartad och familjen fick rådet att återkomma om förändringen tillväxte.

Så skedde och en ny bedömning gjordes när pojken var tolv år hösten 2017. Beslut togs om operation men avstyrdes då operatören inte ansåg att tillräcklig utredning genomförts. Magnetröntgen genomfördes och misstanke om elakartad tumör uppstod varför pojken remitterades till Lund för fortsatt omhändertagande.

Efter operation konstaterades att knölen var elakartad men att ingen spridning skett. Pojken kommer att behöva fortsatta kontroller många år framöver.

Mer information

Gunhild Nordesjö Haglund, chefläkare
0480-44 53 97

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.