Lex Maria-anmälan efter ryggmärgsbedövning

Lex Maria 2018-07-11

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en vårdskada i samband med ryggmärgsbedövning.

Fallet gäller en patient i 70-årsåldern som i samband med en planerad operation fick ryggmärgsbedövning. Under bedövningen upplevde patienten tilltagande värk och känselstörningar i ett ben. Efter operationen visade sig en delförlamning i en fot som medför att patienten inte kan lyfta foten, en så kallad droppfot.

Patienten är under pågående rehabilitering på bättringsvägen men det är i nuläget fortfarande oklart om patienten kommer att bli helt återställd.

Patienten har utsatts för en förlängd och komplicerad återhämtning efter operation, onödigt lidande samt en allvarlig, möjligtvis permanent, vårdskada.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.