Lex Maria-anmälan efter sen cancerupptäckt

Lex Maria 2017-06-30

Chefläkare Elmar Keppel vid Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en cancertumör upptäcktes först efter sex år.

Fallet gäller en 45-årig patient med ett redan känt sjukdomstillstånd som genomgick en radiologisk uppföljning. Vid undersökningen upptäcktes en kring tio centimeter stor njurtumör.

Granskning av befintliga äldre röntgenbilder visar att tumören redan kan påvisas vid en tidigare undersökning på Oskarshamns sjukhus 2014 och en på Länssjukhuset i Kalmar 2011. Tumören hade vid båda tillfällen inte upptäckts och därmed inte utretts.

Patienten har i sex år haft en växande tumör som inte uppmärksammats vid undersökningarna och har därför utsatts för en allvarlig vårdskada.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.