Lex Maria-anmälan efter tandrotskada

Lex Maria 2018-10-22

Tandvårdschef Lise-Lott Hinsegård Heiding har gjort en anmälan enligt lex Maria efter en tandrotskada som kunde ha undvikits.

Fallet gäller en 18-årig patient där det vid lagning av en framtand noterades att en annan framtand var rörlig. Röntgen togs och man kunde konstatera att roten på den rörliga tanden var mycket skadad. Hörntanden hade skadat den rörliga tandens rot vid frambrottet.

En tidigare bettutvecklingskontroll av hörntanden hade kunnat helt eller delvis förhindrat den uppkomna skadan. Den rörliga tanden är planerad att tas bort och ersättas av ett implantat

Rutiner har sedan en tid varit uppdaterade där kontroll av permanenta tandanlag säkerställs

Mer information

Lise-Lott Hinsegård Heiding, tandvårdschef
0480-842 12

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.