Lex Maria-anmälan sedan föremål svalts

Lex Maria 2017-06-21

Tandvårdschef Anders Nylander har gjort en anmälan enligt lex Maria sedan en patient svalt en tandbro i samband med borttagning av en tand.

Fallet gäller en 40-årig patient som genomgick ett kirurgiskt ingrepp för att ta bort en trasig tand som ingick i en brokonstruktion. I samband med ingreppet lossades bron och hamnade på patients tunga. Patient råkade då av misstag svälja bron.

Direkt efter händelsen togs kontakt med sjukhus och patienten skickades till akutmottagning för att röntgas. Det visade sig då att bron hamnat i magsäcken men bedömdes kunna komma ut den naturliga vägen, varför gastroskopi inte ansågs nödvändigt.

Patienten är besvärsfri i dag.

Mer information

Anders Nylander, tandvårdschef
0480-842 12

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.