Lex Maria efter behandling med blodförtunnande läkemedel

Lex Maria 2018-03-22

Chefläkare Elmar Keppel på Oskarshamns sjukhus har gjort en anmälan enligt lex Maria efter behandling med blodförtunnande läkemedel.

Patienten som är i 80-års åldern diagnostiserades i november 2017 med en hjärnblödning. Det framkom då att patienten på grund av proppar i lungan 2013 varit under pågående behandling med ett blodförtunnande läkemedel. Patienten hade, avvikande från gällande rutiner, insatts på en tillsvidare behandling med blodförtunnande läkemedel. Patienten hade inte informerats om planerad behandlingstid och nödvändig uppföljning planerades varken på medicinkliniken eller inom primärvården.

Medicinklinikens mottagning ansvarade under 4,5 år för patientens behandling med det blodförtunnande läkemedlet och regelbundna receptförskrivningar utfördes utan att obligatoriska årliga omprövningar genomfördes.

Vården på Oskarshamns sjukhus har i onödan under 3,5 år utsatt patienten för en tydligt ökad blödningsrisk och med stor sannolikhet bidragit till omfattningen av hjärnblödningen.

Mer information

Elmar Keppel, chefläkare
0491-78 27 17

Lex Maria

Landstinget i Kalmar län informerar öppet om samtliga lex Maria-anmälningar. Detta är en del av landstingets patientsäkerhetsarbete. Ett av syftena är att gå från en bestraffande kultur till ett mer förebyggande förhållningssätt. En öppen diskussion om brister i landstinget sjukvård och tandvård underlättar förbättringsarbete och förhindrar att misstag upprepas.

Anmälan enligt lex Maria

En anmälan enligt lex Maria ska alltid göras om en patient råkat ut för – vad som enligt Patientsäkerhetslagen är – en allvarlig vårdskada eller riskerat att råka ut för en sådan. Vid en lex Maria-anmälan gör verksamheten en noggrann internutredning kring det inträffade. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar sedan utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven på hög patientsäkerhet. Avsikten är att verksamheten ska dra lärdom av det inträffade för att kunna undvika liknande händelser i framtiden. Ett annat syfte är att den drabbade patienten (eller anhöriga/närstående) så långt som möjligt ska få klarhet i vad som inträffat.

  

Sjukvårds- och tandvårdspersonalen inom Landstinget i Kalmar län har varje år över 1 miljon patientkontakter. Det sker mellan 40 och 50 lex Maria-anmälningar per år.