Tillgängligheten i fokus

Pressmeddelande 2018-05-09

En rad insatser för att behålla och öka tillgängligheten till landstingets olika verksamheter, presenterades vid landstingstyrelsens möte idag.

Landstingets arbete med att underlätta för invånarna att själva söka råd och stöd via 1177.se fortsätter och antalet besök på 1177.se ökade under april 2018 med 27 procent jämfört med april 2017 och även användandet av e-tjänster på 1177.se ökar. 1177.se vann tillsammans med umo.se nyligen Språkrådets pris Klarspråkskristallen, för ett klart och begripligt offentligt språk. 1177 Vårdguiden på telefon har hittills i år haft ökade väntetider och flera insatser har gjorts för att minska väntetiderna, bland annat med ökad bemanning och samverkan med andra landsting och regioner.

Genom fast vårdkontakt skapas delaktighet och en god relation mellan hälso- och sjukvården och patienten. Fasta vårdkontakter fortsätter att öka under 2018 inom både primärvård, specialiserad hälso- och sjukvård samt psykiatri. Antalet samordnade individuella planer (SIP) ökar också varje månad inom både psykiatrin och hälso-och sjukvården.

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård, vars syfte är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt, visar även i april ett sjunkande snitt för antal utskrivningsklara dagar från mars 1,45 till april 1,28.

84 procent fick under första kvartalet tid till läkarbesök inom sju dagar i primärvården, vilket är oförändrad tillgänglighet jämfört med tidigare. Trots ökat antal besök till primärvårdens barn- och ungdomshälsa, är väntetiden på 15 dagar, från anmälan till nybesök, densamma. Patienter klara inom fyra timmar vid länets akutmottagningar är oförändrad sedan årsskiftet. Men trenden visar förbättring på samtliga tre sjukhus. Tillgängligheten till Folktandvården är hög, 90 procent av samtliga patientkategorier erbjuds besök utan fördröjning. För Barn och Frisktandvårdspatienter, är motsvarande siffra 98 procent.

När det gäller tillgängligheten för vård på sjukhus syns en trend att fler får komma till en specialistmottagning på något av länets sjukhus inom 60 dagar. Trenden visar även färre får vänta med högst 60 dagar på operation/åtgärd vid länets sjukhus.

Till barn- och ungdomspsykiatrin i länet fick i mars 68 procent av patienterna tid för ett första besök inom 30 dagar, målet är att 90 procent ska få tid. 75 procent av barn och ungdomar fick tid till fördjupad utredning och behandling inom 30 dagar, där målet är 80 procent.

Invånarnas nöjdhet med kollektivtrafiken, är den högsta på åtta år. Även resenärer uppvisar en hög nöjdhet både generellt och specifikt för sin senaste resa.

På Länssjukhuset i Kalmar finns sedan 2017 ett rådgivningsteam för vård av sköra äldre. Teamet består av medicinsk sekreterare, apotekare, läkare, sjuksköterska och arbetsterapeut. Samtliga verksamheter på länssjukhuset kan vända sig till teamet för råd och stöd och efterfrågan på teamets kompetens är hög. Framåt planeras för att arbetssättet med rådgivningsteam ska komma hela länet till del. Konkreta resultat är att medelvårdstiden för sköra äldre har sjunkit med tre dagar och antal vårdtillfällen har ökat med 230 stycken under de senaste 18 månaderna. Fördelar för patienten är bättre hälsa och trygghet för den enskilde.

Folktandvården följer upp invånarnas munhälsa, genom att ta fram ett hälsobokslut för 2017 som beskriver tandhälsan i länet ur ett befolknings-, patient- hälso- och behandlingsperspektiv. Syfte är att ge underlag för analys och planering av framtida vård.

God ekonomisk hushållning

Prognosen i den ekonomiska månadsrapporten efter mars månad pekar på ett nollresultet för landstinget under 2018. Det är dock en prognos med en rad osäkerhetsfaktorer som nettokostnadsutveckling, kostnader för högspecialiserad vård och läkemedel, utvecklingen av de planerade pensionsmedlen och utvecklingen av skatteintäkter och statsbidrag.

Hittills i år ligger nettokostnadsutvecklingen på för hög nivå för att nå målet om ett resultat på två procent av skatteintäkter och statsbidrag. En förklaring till ökningen är en låg kostnadsutvecklingen samma period föregående år. Kostnaderna för inhyrd personal ökar exempelvis.

Rad åtgärder för att minska beroende av bemanningsbolag

En rad åtgärder pågår inom samtliga vårdförvaltningar för att minska beroendet av bemanningsbolag. Det handlar exempelvis om bättre resursutnyttjande och ett strategiska arbete med utlands- och ST-rekrytering inom psykiatrin, fler ST- och AT-läkare inom primärvården och att läkare jobbar på en annan enhet än där de är anställda. Som ett resultat har kostnaderna inom primärvården minskat med 1,1 miljoner kronor under årets tre första månader. Psykiatriförvaltningen hamnar 800 000 kronor över fjolåret, men klart lägre än samma period 2016. När det gäller de tre sjukhusen har kostnaderna ökat med 9,4 miljoner. Också här pågår ett intensivt arbete.

Totalt har kostnaderna för bemanningsbolag ökat med 8,8 miljoner under de tre första månaderna i förhållande till fjolåret.

Hyrkostnadernas andel av de egna personalkostnaderna ligger strax över 4 procent. Därmed hamnar Landstinget i Kalmar nära riksgenomsnittet. Högsta siffran i landet är drygt 11 procent och den lägsta cirka 1,5 procent.