Ojämlikt fördelad psykisk hälsa

Pressmeddelande 2017-12-11

De flesta 18-44-åringar i Kalmar, Jönköpings och Östergötlands län anser att de mår bra och har en bra psykisk hälsa. Men det finns undantag.

Det framgår av en befolkningsstudie under 2015-2016 om psykisk hälsa som genomförts i Kalmar, Östergötlands och Jönköpings län i åldern 18-44 år.

Syftet med studien har varit att kartlägga självupplevd psykisk hälsa, analysera skillnader mellan olika grupper i befolkningen, beskriva om och hur personer söker vård för psykiska besvär samt hur nöjd man är med den vård man fått.

Många i de tre länen har svarat de har en god psykisk hälsa, men det finns grupper som uppger att de mår sämre. Exempelvis svarar mer än varannan ung kvinna (53 procent) i åldern 18-24 år att de har psykiska besvär i någon utsträckning. Även för personer som är födda utomlands är den psykiska ohälsan vanligare.

Enkäten visar att det är lika vanligt att söka vård för psykiska problem som att avstå från att göra det, trots att man upplever ett vårdbehov. Den vanligaste orsaken till att inte söka vård för psykisk ohälsa i är att man inte vill framstå som psykiskt sjuk.

Resultatet från studien visar också att de med erfarenhet av vård för psykiska besvär det senaste året har störst förtroende för att vården skulle kunna hjälpa dem om de fick besvär igen.

- Studien ger värdefull kunskap och är av vikt för det fortsatta folkhälsoarbetet där psykisk hälsa är ett viktigt område. Det handlar inte minst om att riva ner fördomar och minska stigmatiseringen kring psykiska besvär. Att söka hjälp när man mår dåligt ska vara lika naturligt som vid en fysisk skada eller sjukdom, säger Magnus Persson, utvecklingsdirektör i Landstinget i Kalmar län.

Totalt fick 18 912 personer enkäten och svarsfrekvensen är 31 procent. Enkäten visar inga större skillnader mellan länen vad gäller psykisk hälsa men det går inte att dra alltför långtgående slutsatser av enskilda resultat för respektive län.

Mer information

Magnus Persson, utvecklingsdirektör
0480-845 25

Cecilia Gamme, folkhälsoutvecklare
0480-842 31