Patienterna rankar länets akuter högt

Pressmeddelande 2017-03-01

Akutmottagningarna i länet rankas i flera avseende bland de bättre i landet. Det framgår av Nationell patientenkät.

I samtliga sju dimensioner ligger landstinget över genomsnittet i landet eller på genomsnittet. Skillnaderna mellan landstingen/regionerna är i flera av dimensionerna väldigt små. Samtidigt som svarsfrekvensen är låg.

- Trots det är det ett bra resultat, i synnerhet som trycket mot akutmottagningar ökat markant under de senaste åren. Medarbetarna har anledning att känna sig väldigt stolta i dag, det är deras insats som patienterna värderat, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg.

Hon pekar på de kontinuerliga förbättringsarbetet vad gäller patientsäkerhet, bemötande men också medarbetarnas arbetsmiljö på länets akutmottagningar som bakgrund till resultaten.

- Enkätsvaren och de öppna svaren där patienterna själv får formulera sig i patientenkäten är också viktiga synpunkter i förbättringsarbetet.

De sju dimensioner som enkäten redovisar rymmer inom sig vardera ett antal frågor där svaren sedan räknas samman till en andel positiva svar.

Så här ser resultaten ut för Landstinget i Kalmar län:

Emotionellt stöd 76 procent (73 procent för hela landet)

Frågor om patienten fick snabb smärtlindring, bemöttes med medkänsla och omsorg och om man fick känslomässigt stöd av vårdpersonalen.

Information och kunskap 68 procent (65 procent)

Frågor om man fick reda på hur patienterna prioriterades på mottagningen, om man fick svar som man förstod på de frågor man ställde och om man fick tillräcklig information kring medicinering och sjukdomen.

Delaktighet och involvering 80 procent (78 procent)

Frågor om läkaren gjorde patienten delaktig i behandlingen, om läkaren tog hänsyn till egna erfarenhet och gav information till närstående i den omfattning de önskade.

Kontinuitet och koordinering 80 procent (80 procent)

Frågor om patienten upplevde att personalen var samstämmig i kommunikationen, om de samarbetade väl och om läkaren frågade vilka läkemedel man använde.

Tillgänglighet 87 procent (85 procent)

Frågor om patienten fick möjlighet att ställa de frågor hen önskade, om anhörig fick möjlighet att prata med läkaren och om vårdpersonalen bedömde hälsotillståndet vid ankomsten till akuten.

Respekt och bemötande 87 procent (82 procent)

Frågor om patienten fick tillräcklig avskildhet vid samtal med personal om vård och behandling och om bemötandet var respektfullt och värdigt.

Helhetsintryck 87 procent (83 procent)

Frågor om patienten ansåg att behovet av vård blivit tillgodosett, om man kändes sig väl omhändertagen och om man skulle tänka sig rekommendera mottagningen till någon annan.

Fakta/Nationell patientenkät

I höstas skickades totalt 48 431 enkäter ut till patienter i Sverige som nyligen besökt en akutmottagning. I Kalmar län gick enkäten till 1 850 personer, som besökt akutmottagningarna i Kalmar, Oskarshamn eller Västervik. 710 personer eller 38,4 procent tog möjligheten att svara på frågorna. För hela landet var svarsfrekvensen 37,6 procent.

Den enkät som gjordes hösten 2016 bygger på en annan metod än tidigare enkäter och kan därför inte jämföras med dessa.

Mer information

Ragnhild Holmberg, hälso- och sjukvårdsdirektör
0480-840 90

Björn Flodmark, verksamhetschef, akutkliniken, Länssjukhuset i Kalmar
0480-813 03

Per-Adolf Bergsten, verksamhetschef, akutkliniken, Oskarshamns sjukhus
072-521 84 13

Marika Berg, verksamhetschef, akutkliniken, Västerviks sjukhus
0490-869 29