Personer med sjukersättning får åka fritt

Pressmeddelande 2018-09-19

8 000 personer med sjukersättning i länet kommer att erbjudas seniorkort inom kollektivtrafiken från årsskiftet.

Det föreslår landstingsstyrelsen som svar på ett medborgarförslag.

1 januari 2018 infördes seniorkort för alla över 65 år. Kortet som kostar 100 kronor i månaden innebär fria resor inom kollektivtrafiken 09.00-15.00 och 18.00-00.00 i den ordinarie linjetrafiken med buss och tåg. Seniorkortet kommer att finnas på prov under två år och sedan utvärderas. Hittills har det skett 30 000 resor med seniorkort i månaden varav häften i stadstrafiken I Kalmar.

Att kortet inte omfattar personer med sjukersättning, det som tidigare benämndes sjukpension, är något som påpekats i ett medborgarförslag från en privatperson. Ett förslag som landstingsstyrelsen har tagit till sig.

Totalt rör det sig om 8 000 personer 30-64 år som har sjukersättning i länet. Om landstingsfullmäktige säger ja till förslaget innebär det att de också kan få seniorkort från årsskiftet.

Cancertester på gång

Två olika motioner om att tidigt upptäcka cancer av olika slag besvaras positivt av landstingsstyrelsen.

Dels pågår ett arbete för att ta fram ett screeningprogram för änd- och tjocktarmscancer. Förberedelserna sker inom sjukvårdsregionen. Under hösten är det tänkt att ett förslag ska läggas fram med tidplan för start och behov av resurser. Det svaret ges på en motion från Göran Nilsson (L).

Dels har landstinget påbörjat arbetet för att införa hemtest för HPV, något som moderaterna Malin Sjölander och Elin Landerdahl motionerat om. De pekar på att Region Skåne har tagit fram ett enkelt och tillförlitligt självtest för att spåra virus som ger livmoderhalscancer. Genom att testet görs hemma når man fler av dem som inte deltar i den vanliga cellprovsscreeningen. Erbjudande om hemtest för HPV kommer tidigast att påbörjas under 2019. En återrapportering ska ske inför landstingsstyrelsen under nästa år.

Motionerna slutbehandlas av landstingsfullmäktige i oktober.

Tillgänglighet ska inventeras

Landstinget kommer under hösten att göra en inventering i samtliga lokaler som allmänheten har tillgång till för att se vad som finns att göra för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Därefter kommer åtgärdsförslag att tas fram. En handlingsplan bedöms finnas framme för beslut vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2019.

Inventeringen är ett konkret resultat efter de förslag på förbättringsmöjligheter som landstingets revisorer pekat på i en granskningsrapport.