Prognos på 125 miljoner för 2017

Pressmeddelande 2017-10-31

Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 125 miljoner kronor för 2017. Det framgår av delårsrapporten efter åtta månader.

Den ekonomiska bilden har förbättrats med 75 miljoner kronor sedan delårsrapporten efter april, en avvikelse mot budget på 20 miljoner.

Kostnadsutvecklingen i jämförelse med föregående år är förhållandevis låg och lägre än den genomsnittliga för landets landsting och regioner vad gäller löner, köpt vård och läkemedel. Arbetet med att minska beroendet av bemanningsbolag har varit framgångsrikt. Landstinget är ett av tre i landet som lyckats minska kostnaderna. Årsprognosen pekar på en minskning med nio procent i förhållande till förra året.

På kostnadssidan drar verksamheten över sina budgetar med totalt 220 miljoner. De tre vårdförvaltningarna visar tillsammans ett underskott på 224 miljoner, vilket uppvägs av att andra förvaltningar visar ett litet överskott.

De ökade kostnaderna balanseras till viss del av ökade intäkter, som beräknas bli 200 miljoner mer än budget. Det rör sig om skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, statsbidrag och finansnetto som beräknas bli högre än budgeterat.

Delårsrapporten är inte enbart en ekonomisk rapport utan också en uppföljning av pågående arbete, verksamhetens utveckling och följsamhet mot uppsatta mål.

När det gäller sjukvårdens utveckling pågår bland annat arbete med att möta patienter på nya sätt utifrån olika modeller:

  • Vid akutmottagningen i Kalmar erbjuds patienter som inte bedöms behöva akutvård kontakt med sin hälsocentral nästkommande dag.
  • Införandet av geriatriker på akutvårdsavdelningen i Kalmar har varit lyckosamt. Under hösten kommer ett geriatriskt rådgivningsteam att införas som ska spridas över hela länet.

För att kunna klara den framtida personalförsörjningen pågår ett intensivt arbete på flera fronter. Några exempel:

  • En avsiktsförklaring har tecknats med Vårdförbundet om gemensamma och långsiktiga mål för att klara den framtida personal- och kompetensförsörjningen.
  • Satsningen på nyanlända med vårdbakgrund har gett resultat. Tio läkare har genomfört sin provtjänstgöring och tre har gått vidare till ST-tjänster.

En rad byggprojekt pågår runt om i länet:

  • Satsningen på nya psykiatrilokaler har dragit igång med byggstart i Oskarshamn och förberedande arbeten i Kalmar.
  • I Emmaboda pågår bygget av gemensamma lokaler för en rad olika landstingsverksamheter.