Prognos på 50 miljoner för 2017

Pressmeddelande 2017-06-13

Landstinget beräknas göra ett ekonomiskt resultat på 50 miljoner kronor. Det framgår av delårsrapporten efter årets första fyra månader.

Prognosen är en avvikelse mot budgeten med 95 miljoner kronor, vilket är en förbättring jämfört med tidigare prognoser i år.

På kostnadssidan drar verksamheten över sina budgetar med totalt 232 miljoner. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen under vilket de tre sjukhusen ligger beräknas förbruka knappt 186 miljoner kronor mer än budget. Övriga vårdförvaltningar visar också underskott.

Personalkostnaderna ökar lägre än förväntat utifrån antal arbetade timmar. Det beror på att arbetstiden för tjänster med högre lön minskat medan antalet arbetade timmar för tjänster med lägre lön ökat. Också kostnaderna för bemanningsbolagen fortsätter minska, efter april månad är minskningen 18,4 procent i förhållande till samma period förra året. Sjukhusen har minskat kostnaderna för hyrpersonal med 44 procent, psykiatrin med 18 procent medan primärvården visar en ökning på 4 procent.

Det som är avgörande för om budgetmålet ska nås eller inte är kostnadsutvecklingen. Även om den varit relativt låg under de första fyra månaderna så beräknas den till 4,5 procent för hela 2017. För att nå resultatmålet tillåts nettokostnadsutvecklingen ligga på högst 3,2 procent. Därför måste fokus även i fortsättningen ligga på kostnadsminskade åtgärder.

Delårsrapporten ger också en beskrivning av pågående arbete och verksamhetsresultat inom ett flertal områden. Exempelvis framgår hur tillgängligheten ser ut inom olika verksamheter i vården, hur vården förhåller sig till uppsatta mål när det gäller trycksår, vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförskrivning. Men också utfall när det gäller kollektivtrafiken och olika miljömål redovisas.