Prognos på nollresultat för 2018

Pressmeddelande 2018-10-31

Landstinget beräknas göra ett nollresultat för 2018, en budgetavvikelse på 151 miljoner. Det framgår av delårsrapporten efter åtta månader.

Den ekonomiska bilden är i paritet med delårsrapporten efter april.

Kostnadsutvecklingen är hög för såväl egen som inhyrd personal, samt för köpt högspecialiserad vård, läkemedel och övrig material. Tillsammans med en lägre ökning av skatter, utjämning och generella statsbidrag resulterar detta i en resultatförsämring i förhållande till tidigare år.

På kostnadssidan drar verksamheten över sina budgetar med totalt 315 miljoner. De tre vårdförvaltningarna visar tillsammans ett underskott på 320 miljoner, vilket uppvägs av att andra förvaltningar visar ett litet överskott. Verksamheternas prognoser har dock förbättrats något sedan i juli.

De ökade kostnaderna balanseras till viss del av ökade finansiella intäkter, som beräknas bli knappt 83 miljoner mer än budget. Avkastningen på placerade pensionsmedel har blivit högre än beräknat.

Delårsrapporten är inte enbart en ekonomisk rapport utan också en uppföljning av pågående arbete, verksamhetens utveckling och följsamhet mot uppsatta mål.

När det gäller sjukvårdens utveckling pågår bland annat arbete med att möta patienter på nya sätt. Ambitionen är att vården ska utföras så nära patienten som möjligt. Det handlar bland annat om primärvårdens utveckling; hur digitala vårdformer och tjänster kan få större roll och hur samverkan med andra vårdgivare ska utvecklas.

Ett exempel är den nya lagen om samverkan där målet är att patienten ska kunna skriva ut från sjukhuset samma dag som hen bedöms färdigbehandlad. Det kräver ett bra samarbete mellan primärvården, den kommunala hälso- och sjukvården och kommunen i övrigt. Landstinget ligger bäst till i landet. 1,5-2 dagar tar det i snitt innan en patient kan komma hem till sitt boende på ett säkert och tryggt sätt.

Omfattande byggprojekt pågår runt om i länet. Investeringskostnaderna beräknas landa på knappt 800 miljoner kronor, vilket är den högsta siffran de senaste fem åren. Här är några av de viktigaste projekten under 2018:

  • I både Kalmar och Oskarshamn byggs det nya lokaler för psykiatrin.
  • I Emmaboda är bygget av gemensamma lokaler för en rad olika landstingsverksamheter inne i slutskedet. De kommer att stå klara och tas i bruk till våren.
  • Vid Länssjukhuset i Kalmar har det byggts om för att kunna ta emot studenterna vid läkarutbildningen från årsskiftet. Fullt utbyggt kommer det att finnas 100 studenter vid utbildningen.