Regionfrågor på landstingets bord

Pressmeddelande 2018-03-21

Med lite drygt nio månader kvar tills Region Kalmar län bildas präglas också kommande beslut i landstingsfullmäktige av det nya ansvaret.

Vid landstingsstyrelsen på onsdagen behandlade två frågor som den nya regionen kommer att ha ansvar för. Dels den Regionala utvecklingsstrategin Kalmar län 2030 och dels handlingsprogram för Östersjöarbetet 2018-2019.

Utvecklingsstrategin är en sorts vägvisare som tar sikte på åt vilket håll länet ska gå. Den övergripande ambitionen är att Kalmar län år 2030 ska vara en hållbar region där företag och organisationer etablerar sig och utvecklas.

För att nå dit har en målbild tagits fram för Kalmar län 2030 utifrån fyra prioriterade områden:

  • Delaktighet, hälsa och välbefinnande
  • God miljö för barn och unga
  • Hållbar samhällsplanering
  • Konkurrenskraft

Inom varje område finns sedan ett antal mål uppsatta kopplade till mätbara indikatorer. Det handlar till exempel om självskattad hälsa, upplevd trygghet, andel pendlare och arbetsresor med kollektivtrafik, utsläpp av växthusgaser, utsläpp av kväve och fosfor i Östersjön och andel 30-34-åringar med eftergymnasial utbildning.

Landstingsstyrelsen sa för sin del ja till utvecklingsstrategin på onsdagen och skickar den vidare till landstingsfullmäktige i maj för slutgiltigt beslut.

Landstingsstyrelsen tog vid sitt sammanträde också beslut att ställa sig bakom handlingsprogrammet för Östersjöarbete 2018-2019.

Regionförbundet, som tillsammans med landstinget bildar Region Kalmar län vid årsskiftet, har för sin del tidigare sagt ja till båda dokumenten.

693 ärenden i patientnämnden 2017

Patientnämnden hade 693 ärenden förra året, det är något färre än 2016. Det framgår av verksamhetsberättelsen som föredrogs på landstingsstyrelsen på onsdagen.

De vanligaste ärendena gäller kategorin vård och behandling. Det handlar exempelvis om utebliven, försenad eller felaktig behandling, diagnos eller utredning. Den näst vanligaste kategorin är kommunikation, som fortsätter att öka. En iakttagelse som patientnämnden gjort är att antalet ärenden som berör patientjournal och sekretess ökar. En förklaring är den ökade tillgängligheten via e-tjänsten Journalen där patienten själv kan läsa sin journal.

Patientnämnden har under 2017 haft fokus extra på tillgänglighetsfrågor. I en särskild rapport finns en sammanställning över tillgängligheten i landstinget. I stort sett samtliga synpunkter som analyserats har handlat om vårdens brister i att kommunicera sin planering med patienten. Rapporten finns som en bilaga till verksamhetsberättelsen.

Patientnämnden verkar fristående och opartiskt med uppgift att hjälpa och stödja patienter och anhöriga som vill framföra synpunkter eller klagomål, eller som har frågor om vården i Kalmar län. Nämnden har inga disciplinära befogenheter, gör inga medicinska bedömningar och tar inte ställning till om vårdgivaren handlat rätt eller fel.